Specjalista ds pozyskiwania i rozliczania funduszy UE

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Cel:Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zarządzania funduszami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania środków unijnych. Ponadto słuchacze otrzymają kompendium wiedzy na temat struktur, instytucji i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Uczestnicy po ukończeniu kursu będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania, zarządzania i ewaluacji ( oceny ) projektów dofinansowanych ze środków publicznych krajowych oraz unijnych z perspektywy samorządu terytorialnego, firmy, instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej, oświatowej oraz instytucji finansowej.

Uzyskane kwalifikacjePo ukończeniu kursu słuchacze mają odpowiednie kwalifikacje by pracować jako specjaliści ds. pozyskiwania i rozliczania Funduszy Europejskich.

Plan ramowy


 1. Prawo i instytucje Unii Europejskiej – 10 godz.
 2. Przygotowanie i zarządzanie projektem – warsztaty – 20 godz.
 3. Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne UE w latach 2007 – 2013 – 40 godz.
 4. Procedury zamówień publicznych – 10 godz.
 5. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do planowania i zarządzania projektami – 30 godz.
 6. Studium wykonalności, biznesplan, montaż finansowy – ocena efektywności projektu – 25 godz.
 7. Finansowe i księgowe zasady rozliczania projektów – 10 godz.
 8. Monitoring, ewaluacja, audyt w funduszach unijnych – 15 godz.
 9. Budowanie kompetencji Beneficjentów funduszy unijnych – 10 godz.
 10. Promocja projektów – 10 godz.
 11. Język angielski – 40 godz.
 12. Praktyka – 100 godz.


Szczegółowy program kursu:


I. Prawo i instytucje Unii Europejskiej – 10 godzin

 1. Instytucje Wspólnot Europejskich – 5 godzin
  • podstawy traktatowe Unii
  • zasada równowagi instytucjonalnej
  • procedury legislacyjne
  • organy władzy UE
 2. Zasady stanowienia prawa – 3 godzin
  • prawo pierwotne a prawo pochodne
  • umowy międzynarodowe
  • prawo wspólnotowe a prawo wewnętrzne państw członkowskich
 3. Spójność społeczno – gospodarcza i walutowa – 2 godz.

II. Przygotowanie i zarządzanie projektem – 20 godzin

 1. Planowanie projektu – 5 godzin
  • charakterystyka projektu
  • czynniki wpływające na proces projektowania
  • badanie potrzeb, określenie celów, planowanie rezultatów oraz działań
  • budżetowanie
  • dokumenty programowe, zasady tworzenia planów strategicznych i działań
  • matryca logiczna projektu
  • zasady budowania projektu, przygotowanie do wypełnienia wniosku, błędy w aplikacjach na przykładzie programów wspólnotowych
 2. Zarządzanie projektami – 5 godzin
  • cele i metody zarządzania projektami
  • etapy zarządzania
  • struktura zarządzania projektem
  • zarządzanie cyklem projektu
  • administracja projektu
  • raportowanie
  • monitoring, ewaluacja projektu
  • narzędzia stosowane w zarządzaniu projektem
 3. Przygotowanie projektu, wypełnianie wniosków o finansowanie – warsztaty – 8 godzin
  • wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • wniosek o dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
  • wniosek o dofinansowanie w ramach innych programów
 4. Prezentacja i zaliczenie projektu – 2 godz.

III. Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne UE na lata 2007 – 2013 – 40 godzin

 1. Polityka regionalna a pomoc finansowana z Funduszy Strukturalnych – 10 godzin
  • definicja polityki regionalnej UE
  • zasady i cele polityki regionalnej w UE
  • statystyczna nomenklatura jednostek terytorialnych
  • geneza polityki regionalnej UE
  • instrumenty polityki regionalnej UE
  • polityka regionalna UE w latach 2004 – 2006
  • polityka regionalna UE – perspektywy
  • małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 2. Europejski Fundusz Społeczny ( ESF ) – 15 godzin
  • źródła prawa udzielania pomocy w ramach EFU – u
  • instytucje realizujące działania w ramach Funduszu
  • programy operacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytety
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – ogólna charakterystyka
  • priorytety w ramach PO Kapitał Ludzki
  • EFS – przegląd działań oraz przykłady dobrych praktyk
  • procedura oraz zasady dokonywania wyboru projektów
  • sprawozdawczość za realizacji PO Kapitał Ludzki
  • przygotowywanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ERDF ) – 15 godzin
  • instrumenty polityki rozwoju regionalnego
  • podstawy formalne i prawne wdrażania ERDU – u
  • zasady rządzące ERDF – em
  • typologia wydatków kwalifikowanych do współfinansowania z ERDF – u
  • zakres wsparcia ERDF– u
  • zasady finansowania projektów z ERDF – u
  • schemat przepływu płatności
  • sprawozdawczość i monitoring z realizacji projektu
  • sporządzanie standardowego wniosku o dofinansowanie z ERDF – u

IV. Procedury zamówień publicznych – 10 godzin

 1. zasady udzielania zamówienia
 2. system progów kwotowych
 3. tryb udzielania zamówienia
 4. przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
 5. procedura uproszczona i procedura podstawowa
 6. procedura unijna
 7. procedura pełna
 8. przygotowanie postępowania
 9. ustalenie wartości szacunkowej zamówienia
 10. specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ )
 11. wybór najkorzystniejszej oferty
 12. dokumentowanie postępowania
 13. umowy w sprawach zamówień publicznych
 14. odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PZP

V. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do planowania i zarządzania projektami – 30 godzin

 1. Edytor tekstów Word – 5 godzin
  • podstawy ( zasady wprowadzania tekstu, formatowanie czcionek i akapitów, korekta ortograficzna )
  • papier firmowy – opracowanie i wykorzystanie
  • tabele w edytorze Word
  • bazy danych ( książka adresowa )
  • korespondencja seryjna
 2. Projektowanie aplikacji bazodanowej w programie MS Access – 8 godzin
  • tabele i kwerendy
  • elementy języka Visual Basics for Application
 3. Arkusz kalkulacyjny Excel – 10 godzin
  • podstawy ( tworzenie prostych tabel samo przeliczających )
  • tworzenie wykresów
  • bazy danych ( książka adresowa )
  • funkcje statystyczne
 4. Komputerowe zarządzanie projektem przy pomocy programu „Project” – 5 godzin
 5. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet ( serwis WWW, poczta komputerowa) – 2 godziny

VI. Studium wykonalności, biznesplan, montaż finansowy – ocena efektywności projektu – 25 godzin

 1. Wprowadzenie do planowania finansowego – 5 godzin
  • przychody i koszty, wpływy i wydatki
  • analiza przepływu kosztów pieniężnych
  • analiza progu rentowności
 2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych – 10 godzin
  • wprowadzenie do analizy inwestycyjnej
  • analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • zmiana wartości pieniądza w czasie – wartość roczna, bieżąca, przyszła
  • stopa zwrotu i okres zwrotu
  • NPV, NPVR, IRR
  • analiza projektów alternatywnych
  • analiza inkrementalna
 3. Procentowe i pozaprodukcyjne czynniki determinujące prowadzenie projektu inwestycyjnego – 6 godzin
  • amortyzacja
  • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
  • zmiany w harmonogramie inwestycji
  • podatki
 4. Źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, zarządzanie kapitałem obrotowym i środkami pieniężnymi – 4 godziny

VII. Finansowe i księgowe zasady rozliczania projektów – 10 godzin

 1. Księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych – 4 godz.
  • wyodrębnienie księgowe na potrzeby rozliczania projektu
  • księgowanie wpływów w projekcie
  • księgowanie kosztów i wydatków w projekcie
  • zasady udokumentowania wydatków kwalifikowanych w projekcie
  • sprawozdawczość finansowa projektu
  • przygotowanie do audytu finansowego projektu
  • archiwizacja dokumentacji finansowej projektu
 2. Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych – 4 godz.
  • zasady opodatkowania środków unijnych podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych
  • zasady zachowania zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanych dotacji i innych środków pomocowych
  • uzyskane dotacje, a koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
  • rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych
  • zasady odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków kwalifikowanych
  • zasady udokumentowania wydatków w VAT uprawniające do odliczenia podatku naliczonego
  • ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach finansowanych z funduszy unijnych
  • rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT
  • korekty podatku VAT związane z późniejszą sprzedażą, zmiana przeznaczenia środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych
  • towary i usługi finansowane ze środków pomocowych, dla których obniża się stawkę podatku VAT do %.
 3. Rozliczenie projektu – 2 godz.
  • zasady rozliczania projektu
  • składanie wniosków o rozliczenie w poszczególnych programach operacyjnych
  • sporządzenie przykładowego wniosku o płatność

VIII. Monitoring, ewaluacja, audyt w funduszach unijnych – 10 godzin

 1. Monitoring – 2 godz.
  • cechy dobrego monitoringu
  • wskaźniki monitoringu i monitorowania
 2. Ewaluacja – 4 godz.
  • standardy w ewaluacji
  • cykl oceny w ewaluacji
  • ocena ex – ante wymagania i zakres ewaluacji
  • ewaluacja okresowa
  • ocena ex – post wymagania
  • metodologia i kryteria oceny
  • etapy ewaluacji
  • sprawozdawczość z procesu ewaluacji
 3. Audyt funduszy unijnych – 4 godz.
  • podstawy prawne
  • dokumentowanie audytu wewnętrznego
  • fazy audytu projektu
  • standardy INTOSAI – planowanie audytu
  • elementy programu audytu
  • dokumentacja wg INTOSAI
  • ścieżka audytu
  • kwestionariusz kontroli wewnętrznej ( KKW )
  • sprawozdanie z audytu ( opinia audytora ).

IX. Budowanie kompetencji Beneficjentów funduszy unijnych – 10 godzin

 1. zarządzanie strategiczne i finansowe w organizacjach a realizacja projektów
 2. zarządzanie organizacją i zespołami projektowymi
 3. budowanie partnerstwa instytucjonalnego w celu zwiększania potencjału do realizacji projektów
 4. partnerstwo publiczno – prywatne
 5. budowanie relacji ze środowiskiem konsultingu zewnętrznego
 6. marketing terytorialny ( współpraca organizacji trzech sektorów na rzecz rozwoju lokalnego)

X.Promocja projektów – 10 godzin

 1. źródła prawa dotyczących promocji i upowszechniania projektów
 2. wymagania związane z promocją unijnego źródła finansowania projektu
 3. działania informacyjne i reklamowe
 4. instrumenty informacji i promocji
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji
 6. public relation
 7. mainstreaming

XI.Język angielski – 40 godzin

 1. Praktyczna nauka języka angielskiego – 15 godzin
  • narodowości, edukacja, użycie czasowników „ say „ speak, tell, talk, rozmowa przez telefon, wyrażenia i słownictwo komputerowe
  • wyrażenia związane z zakupami, reklamacje, czytanie ulotek i informacji, wyrażenia związane z operacjami finansowymi, otwieranie konta w banku,
  • podróże, rezerwowanie i zakup biletów na lotnisku oraz stacji kolejowej,
  • czasopisma, polityka, ulubione zajęcia,
  • język reklam, pisanie ogłoszeń i odpowiadanie na nie,
  • turystyka, zwiedzanie, umawianie wizyt, długoterminowe planowanie, kariera, praca
  • pisanie listów z prośba o poradę, przymiotniki określające osobowość, zwroty grzecznościowe, oferty,
  • korespondencja biurowa
 2. Gramatyka praktyczna języka angielskiego – 15 godzin
  • czasy Present Simple, Present Continous, Past Simple, Past Continous, Present Perfect, Simple Futures, pytania z why, where, what, how, questions tags
  • possesive’ s, pytania o podmiot, czasy teraźniejsze – Simple i Continuous, zaimki “both”, “neither”, “either”; czasowniki: stative i active; “look like” + rzeczownik, “look alike”, “look” + przymiotnik
  • wyrażenie „to be used to”, czas Simple Past, konstrukcje: „let”, „made somebody do something”, wyrażenia czasowe, czasy przeszłe , Simple i Continuous, spójniki, tworzenie przysłówków
  • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia określające ilość: „a few”, „a littl”, przyimki określone i nieokreślone, cyfry, zaimki
  • czasowniki modalne: “can”, “could”, “couldn’t, “be able to”, “must”, “musn’t, “ought to”, “may”.
  • czas Present Perfect, porównanie Present Perfect i Present Perfect Continuous
  • zdania podrzędnie złożone, pisanie oficjalnych listów
  • formy przyszłe . Present Continuous, Future Simple, “to be going to”
  • tryb warunkowy zerowy, zaimki .”you” i „one”, I tryb warunkowy
  • wyrażenia związane z udzielaniem rad i sugestii, wyrażanie próśb i propozycji, pytania pośrednie, czasowniki modalne „may”, „might”
  • mowa zależna
  • konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, tworzenie rzeczowników i czasowników
  • strona bierna, II tryb warunkowy, I oraz II tryb warunkowy
 3. Język biznesu – 10 godzin
  • projekty, zarządzanie projektami, fundusze strukturalne, programy europejskie
  • rozmowy telefoniczne, stanowiska kierownicze w firmie, zamówienie, dostawa i przyjęcie towarów
  • monit, zamówienie, powtórne wezwanie do zapłaty
  • pismo przewodnie, faks, ubezpieczenia, odszkodowania
  • czeki, konta bankowe, lokaty bankowe, przelew
  • reklamy prasowe
  • sprzedaż, akwizycja, wywiad, warunki pracy i umowa o pracę
  • rodzaje spółek, koszty kwalifikowane, wyniki finansowe, bilans,
  • kredyty, pożyczki, wierzytelności, długi
  • zapytanie ofertowe, oferta cenowa
  • plany rozwojowe, leasing i umowa leasingowa, przetarg
  • silne i słabe punkty biznesu, ogólne i finansowe – biznesplan
  • inwestycje, portfel inwestycyjny, rynek papierów wartościowych

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia.


Miejsce


 • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Materiały własne: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Kontakt


Informacje i zapisy:
mgr Joanna Stępień
tel.: 012 633 33 77 wew.105, tel. kom. 886 214 115
e-mail: cti@cti.edu.pl, skype: studium_32, GG 10981253


Plik do ściągnięcia i drukuWarning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82