Menedżer małej firmy

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Cel kursu:


Celem kursu jest zdobycie, przez jego uczestników, podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania małymi firmami. Chodzi więc o przygotowanie kreatorów i menadżerów małej przedsiębiorczości.
W ramach tak nakreślonego celu głównego przewiduje się realizację następujących, ważniejszych celów szczegółowych:

 • Przekazanie wiedzy i informacji (zasady organizacyjne, akty prawne, analiza pomysłu, analiza rynku pracy itp.) na temat procedur związanych z założeniem małej firmy.
 • Zdobycie umiejętności przygotowywania projektu gospodarczego ( biznes plan, przedsięwzięcia inwestycyjne).
 • Zdobycie umiejętności przygotowywania odpowiednich dokumentów niezbędnych do zakładania firmy oraz dokumentacji związanej z jej funkcjonowaniem.
 • Zdobycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków i dokumentacji pod fundusze pomocy publicznej, a zwłaszcza fundusze strukturalne UE- przewidziane dla małej przedsiębiorczości.

Program kursu jest skonstruowany tak, aby zdobyte przez uczestników umiejętności praktyczne i wiedza specjalistyczna miały podbudowę ogólno-teoretyczną. Obserwowane bowiem współcześnie tempo przemian gospodarczych sprawia, że kwalifikacje specjalistyczne szybko się dezaktualizują. Ponadto zmieniająca się także struktura popytu na pracę wymusza często konieczność nawet wielokrotnej zmiany tych kwalifikacji. Pewien ładunek wiedzy ogólnej ułatwia więc owe procesy adaptacyjne – rozszerza spojrzenie na struktury gospodarcze, a tym samym na możliwości zatrudnienia.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Ramowy program kursu


 1. Autoprezentacja i sztuka negocjacji 20 godz.
 2. Funkcjonowanie firmy 20 godz.
 3. Organizacja pracy menadżera 10 godz.
 4. Percepcja społeczna i wywieranie wpływu na ludzi 15 godz.
 5. Metody poprawiające efektywność pracy pracowników firmy 15 godz.
 6. Rekrutacja i selekcja pracowników 15 godz.
 7. Motywacyjne systemy wynagradzania 15 godz.
 8. Normy prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych 15 godz.
 9. Marketing w firmie 15 godz.
 10. Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych 15 godz.
 11. Zasady zarządzania firmą – umowy gospodarcze 15 godz.
 12. Ochrona danych osobowych oraz archiwizacja akt osobowych 10 godz.
 13. Podstawowe zagadnienia z zakresu: księgowości, kadr i płac 30 godz.
 14. Sporządzanie biznes planu na druku wzorcowym 30 godz.
 15. Obsługa komputera 60 godz.

                    Razem: 300 godz.

Szczegółowy program kursu:


I. Autoprezentacja i sztuka negocjacji

 1. Tematyka związana ze skutecznym poszukiwaniem dobrej pracy
  • przedstawienie informacji na ten temat sytuacji na rynku pracy – aktualne trendy
  • utrudnienia na rynku pracy
  • oczekiwania pracodawców – tzw. „nowy model pracownika”
  • gdzie szukać pracy
  • zasady analizowania ofert pracy
  • dostosowanie do rynku pracy
 2. Identyfikacja celów i priorytetów zawodowych
  • rozpoznawanie własnego potencjału zawodowego – analiza sytuacji osobistej na rynku pracy
  • analiza celów i priorytetów zawodowych w oparciu o hierarchii wartości w życiu i w pracy
  • identyfikacja własnych zasobów psychologiczno-zawodowych zainteresowania zawodowe
  • umiejętności i kompetencje zawodowe
  • predyspozycje osobowościowo-zawodowe
 3. Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy
  • zarządzanie miejscem pracy
  • zasady planowania i organizacji czasu
  • zarządzanie sposobami wykonywania pracy
 4. Autoprezentacja
  • ogólne zasady skutecznej komunikacji i autoprezentacji
  • zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
   • cv
   • list motywacyjny
   • kwestionariusz aplikacyjny
  • rozmowa kwalifikacyjna
   • obszary rozmowy kwalifikacyjnej
   • sposoby przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
   • trudne i częste pytania
   • savoir – vivre rozmowy z pracodawcą
 5. Umiejętności komunikacyjne
  • poznawanie zasad „dobrej” komunikacji
  • poznawanie metod i techniki ułatwiających prowadzanie rozmów
  • ćwiczenia z zakresu nawiązywania pierwszego kontaktu
  • ćwiczenia aktywnego słuchania i uważnego kontaktu
  • ćwiczenia w rozpoznawaniu komunikatów niewerbalnych
  • asertywna komunikacja
   • bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
   • radzenie sobie z trudnym klientem
 6. Kształtowanie aktywnych postaw zawodowych oraz trening skuteczności osobistej
  • diagnoza własnej postawy życiowej i zawodowej
  • skuteczne sposoby motywowania siebie do działania i do rozwoju
  • praca nad wiarą we własne siły i możliwości
  • nabycia umiejętności efektywnego określania i realizowania celów życiowych, efektywnego planowania
 7. Budowania indywidualnych planów działania

II. Funkcjonowanie firmy

 1. Elementy organizacji i zarządzania
  • pojęcie i funkcje zarządzania
  • rola informacji w procesie zarządzania
  • struktury organizacyjne: pojęcie, typy, elementy
  • schematy i regulaminy organizacyjne
 2. Organizacja i zarządzanie biurem
  • pojęcie i funkcje pracy biurowej
  • informacja jako produkt pracy biurowej
  • organizacja stanowiska pracy menadżera biura
  • przygotowanie i obsługa zebrań
  • rodzaje i zadania sekretariatów
  • czynności sekretarskie
   • organizacja pracy szefa
   • przyjmowanie interesantów
   • odbieranie i łączenie telefonów
   • kontrola terminów
   • sporządzanie protokołów
   • etyka sekretarki
 3. Technika biurowa –
  • Obsługa telefonów stacjonarnych: inicjowanie połączeń, tryb impulsowy i tonowy, funkcja redial, przekazywanie połączeń, obsługa automatycznej sekretarki (nagrywanie komunikatów, podsłuch pomieszczenia, funkcje zdalnego sterowania), dodatkowe usługi sieciowe.
  • Telefonia komórkowa: rozwój telefonii bezprzewodowej, inicjowanie połączeń i odbieranie rozmów przychodzących, poczta głosowa, przesyłanie wiadomości tekstowych SMS, funkcje wewnątrz sieciowe (liczniki połączeń, książka telefoniczna, przekazywanie połączeń).
  • Obsługa faksu: nadawanie i odbiór pojedynczych dokumentów, powielanie dokumentów, korzystanie z podajnika wielostronicowego, nadawanie dokumentów z opóźnieniem, nowoczesne techniki komunikacji – fax-modem.
  • Obsługa kserografu: podstawowe elementy budowy kserokopiarki, korzystanie z funkcji ZOOM, obsługa urządzeń dodatkowych (duplex, sorter, podajnik RDF), sygnalizacja i postępowanie w przypadku awarii kserokopiarki.
  • Pomocnicze środki biurowe (terminarze, skorowidze, segregatory).Obsługa dyktafonów, kamery i telewizji użytkowej.

III. Organizacja pracy menadżera

 1. Specyfika organizacji czasu:
  • Organizowanie czasu jako zasobu organizacji
  • Czynniki organizacji czasu
 2. Organizacja czasu i przestrzeni:
  • Zasady organizowania zadań
  • Cele, plany, procedury
  • Układanie efektywnego planu dnia
  • Efektywne wykorzystywanie kalendarza
  • Planowanie zadań krótko i długoterminowych
  • Klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności
  • Wyznaczanie priorytetów
 3. Reprezentacje i perspektywy czasowe:
  • Wpływ nastawienia na realizacje zadań
  • Sposoby postrzegania czasu i ich konsekwencje
  • Metody planowanie wydarzeń w czasie
  • Określanie spójności celów
  • Ewaluacja oczekiwanych wyników
 4. Elementy zarządzania współpracą w zespole:
  • Sprawna komunikacja w grupie
  • Szybkie docieranie do informacji
  • Sposoby zadawania właściwych pytań
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Egzekwowanie poleceń
  • Sztuka taktownego przerywania i kończenia rozmowy
  • Twórcze poszukiwanie rozwiązań
  • Podejmowanie decyzji
 5. Działania w trudnych sytuacjach:
  • Mapa najczęściej spotykanych trudności
  • Radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami
  • Wykorzystanie technik asertywnych
  • Radzenie sobie z zakłóceniami i „złodziejami czasu”
  • Umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego wobec presji czasowej
  • Zarządzanie emocjami i stresem, np. nieoczekiwanymi zadaniami

IV. Percepcja społeczna i wywieranie wpływu na ludzi

 1. Schematy i skrypty poznawcze. Wpływ stereotypów i uprzedzeń
 2. Atrybucje i błędy atrybucji
 3. Mechanizmy i błędy oceniania ludzi
 4. Wpływ syndromu myślenia grupowego na wnioskowanie i percepcje
 5. Manipulacja i techniki wywierania wpływu.

V. Metody poprawiające efektywność pracy pracowników firmy

 1. Rozpoznawanie i klasyfikacja różnych typów osobowości
 2. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na motywację pracowników
 3. Efektywna komunikacja w zespole
 4. Zarządzanie czasem i efektywne planowanie własnego czasu
 5. Zarządzanie stresem
 6. Dbałość o własny rozwój kapitału intelektualnego, poprzez edukację, przekazywanie doświadczenia, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności,

VI. Rekrutacja i selekcja pracowników

 1. Analiza potrzeb
 2. Tworzenie profilu kompetencyjnego
 3. Źródła naboru pracowników
 4. Analiza dokumentów – wstępna selekcja, metody i techniki selekcji
 5. Metody i techniki rekrutacji
 6. Błędy w procesie rekrutacji
 7. Proces adaptacji nowego pracownika.

VII. Motywacyjne systemy wynagradzania

 1. Strategia efektywnego wynagradzania
  • Czynniki określające strategię wynagradzania
  • Różnicowanie części podstawowej i zmiennej wynagrodzenia płacy podstawą efektywnego wynagradzania
  • Opłacanie wymagań i efektów pracy

VIII. Normy prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych

 1. Przedmiot prawa pracy, zasady i funkcje prawa pracy, źródła prawa pracy
 2. Podstawy nawiązania stosunku pracy
  • umowy na okres próbny
  • umowy na czas określony
  • umowy na czas nieokreślony.
 3. Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy
 4. Prawa i obowiązki pracowników
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników,
  • odpowiedzialność materialna pracowników
 5. Czas pracy, urlopy i wynagrodzenia za pracę
 6. Rozwiązanie umowy o pracę
  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie zmieniające.
 7. Układy zbiorowe pracy
 8. Zobowiązania podatkowe
  • Rodzaje podatków
  • Podatek VAT
  • Podatek dochodowy
  • Kosztowe obciążenia podatkowe
  • System ulg i zwolnień
  • Ordynacja podatkowa

IX. Marketing w firmie

 1. Marketing – sposób zarządzania przedsiębiorstwem na rynku
  • Przedsiębiorstwo, nabywca, rynek
  • Analiza popytu i podaży
  • Oferta przedsiębiorstwa jako zbiór korzyści dla nabywcy
  • Instrumenty marketingowe i decyzje marketingowe
  • Funkcje personelu marketingowego
 2. Strategie marketingowe firmy
  • Elementy strategii
  • Rodzaje strategii marketingowej
  • Wybór strategii marketingowej
 3. Wywiad gospodarczy jako sposób zbierania informacji
  • Prawne aspekty prowadzenia wywiadu
  • Sposoby i obszary pozyskiwania informacji
  • Etapy zbierania informacji
  • Sposoby wykorzystania i analizy informacji
 4. Praca z klientem
  • Rodzaje nabywców
  • Czynniki (demograficzne, kulturowe, społeczne, psychologiczne) wpływające na zachowanie nabywcy
  • Proces decyzyjny nabywcy
  • Sztuka prezentacji i negocjacji
  • Studium przypadku
 5. Promocja i reklama
  • Promocja
  • Reklama
  • Sprzedaż osobista
  • Inne instrumenty promocji (public relations i publicity, opakowanie, itp.)

X. Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych

 1. Wewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
 2. Zewnętrzne źródła finansowania
  • Kredyty bankowe,
  • Emisja obligacji,
  • Kredyt leasingowy,
  • Factoring,
  • Inne
 3. Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej
  • Budżet Unii i pozabudżetowe źródła finansowania UE,
  • Podział, cele i przeznaczenie Funduszy:
   • Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-ERDF, Europejski Fundusz Społeczny – EFS, Europejski Fudusz Orientacji i Gwarancji Rolnej-EAGGF, Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa – FIFG),
   • Fundusz Spójności,
   • Inicjatywy Wspólnotowe (INTERREG, LEADER, URBAN, EQUAL),
   • Obszary wsparcia i interwencji z Europejskich Funduszy,
   • Koncentracja i zasoby finansowe.

XI. Zasady zarządzania firmą – umowy gospodarcze

 1. Rodzaje i treść umów
 2. Tryb zawarcia umowy
  • oferta
  • rokowania
  • przetarg
 3. Umowa kupna – sprzedaży
 4. Umowa dostawy
 5. Umowa kupna – sprzedaży a umowa dostawy
 6. Umowa zamiany
 7. Umowa kontraktacji
 8. Umowy związane ze świadczeniem usług
 9. Umowy z zakresu przewozu osób i rzeczy oraz inne umowy przewozowe (spedycja, skład, przechowanie)

XII. Ochrona danych osobowych oraz archiwizacja akt osobowych

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkami pracy
 3. Podstawy prawne archiwizacji dokumentów
  • biurowych,
  • kadrowych
  • księgowych
 4. Kategorie archiwalne (A, B)
 5. Oznaczanie dokumentów archiwalnych
 6. Zasady zdawania dokumentów do archiwum i korzystania z nich
 7. Organizacja archiwum zakładowego i systemy archiwalne

XIII. Podstawowe zagadnienia z zakresu: księgowości, kadr i płac

 1. Podstawowe pojęcia rachunkowości
 2. Uproszczone formy ewidencji księgowo – podatkowej
  • Podmioty uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji podatkowej
  • Karta podatkowa i ryczałt
  • Podatkowa książka przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia ewidencji
  • Uzupełniająca ewidencja analityczna
 3. Podstawy zasad i technik księgowania
  • Majątek i źródła jego pochodzenia
  • Zasady inwentaryzacji i wyceny składników majątkowych
  • Reguły ewidencji księgowej
  • Dokumentacja księgowa
  • Zasady budowy zakładowego planu kont
  • Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
  • Dokumentacja i wycena rzeczowego majątku trwałego
  • Dokumentacja i wycena środków pieniężnych
  • Dokumentacja i wycena rozrachunków i płac
  • Dokumentacja i wycena materiałów i towarów
  • Dokumentacja i wycena kosztów i przychodów
  • Księgowy a podatkowy rachunek wyników
  • Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek Z i S, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informacja podatkowa)
 4. Prowadzenie akt osobowych pracownika
 5. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkami pracy
 6. Karty ewidencji czasu pracy
 7. Imienna karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę
 8. Imienna karta (lista) wypłaconych świadczeń związanych z praca
 9. Dokumentacja dotycząca
  • podejrzeń o choroby zawodowe
  • przebiegu chorób zawodowych
  • wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 10. Zasady wynagradzania i rozliczanie wynagrodzeń za pracę:
  • Systemy wynagrodzeń
  • Składniki wynagrodzeń
  • Płaca brutto i netto
  • Systemy premiowe
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych, urlopów i okresów niezdolności do pracy
  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • Podatek od wynagrodzeń
  • Rozliczanie składek na fundusz pracy i na FGŚP
  • Delegacje i ryczałty
  • Odprawy, premie jubileuszowe
 11. Płace i księgowa ewidencja płac:
  • Płaca jako dochód pracownika
  • Płaca jako koszt pracy
  • Listy płac.
 12. Rozliczenia i dokumentacja z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego:
  • Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych
  • Ubezpieczenia emerytalno – rentowe (fundusze emerytalne, wysokość składek emerytalnych podstawowych i dobrowolnych (I, II i III filar),)
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Świadczenia emerytalno-rentowe i podstawa ich naliczania (warunki nabywania uprawnień emerytalno-rentowych, dokumentacja wniosków)
  • Świadczenia zasiłkowe z ubezpieczenia społecznego (ustalanie uprawnień do zasiłków, podstawa wymiaru, dokumentacja).
  • Obliczanie zasiłków ( rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych)
  • Sankcje za nieprawidłowość rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
  • Postępowanie odwoławcze w sprawach świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

XIV. Sporządzanie biznes planu dla firmy na druku wzorcowym

 1. Cele biznes planu:
  • strategiczne
  • taktyczne
  • operacyjne
 2. Założenia biznes planu:
  • przedmiotowe
  • celowe
  • czasowe
  • podmiotowe
  • czynnikowe
 3. Struktura biznes planu
 4. Funkcje biznes planu
  • Główne:
   • decyzyjne
   • informacyjne
   • rachunku ekonomicznego
   • twórcze
   • kierowania.
  • Wspomagające:
   • organizacyjne
   • narzędziowe
   • regulacyjne.
  • Zewnętrzne i wewnętrzne.

Zajęcia pn. „Sporządzanie biznes planu dla firmy na druku wzorcowym, będą miały na celu sporządzenie przez każdego słuchacza własnego biznes planu. Kursanci na bieżąco będą konsultować wątpliwości i rozwiązywać problemy dzięki pomocy wykładowcy.

XV. Obsługa komputera

 1. Edytor tekstu Word
  • Zasady wprowadzania tekstu. Zapisywanie i formatowanie tekstu.
  • Zmiana ustawień akapitu oraz czcionki.
  • Wyszukiwanie i wymiana informacji. Poprawianie błędów.
  • Zapisywanie i otwieranie dokumentów.
  • Słowniki: ortograficzny i wyrazów bliskoznacznych – ich wykorzystanie.
  • Tworzenie szablonów dokumentów.
  • Wstawianie różnych obiektów do tworzonego dokumentu. Dołączanie grafiki. Łączenie dokumentów.
  • Zmiana wyglądu dokumentu i okna.
  • Praca z dłuższym dokumentem na przykładzie raportu.
  • Tworzenie indeksów i spisów treści.
  • Wykorzystanie technologii stylów i „malarza formatów” w celu szybkiego i efektywnego formatowania dokumentów.
  • Narzędzia dostępne w edytorze.
  • Tworzenie i praca z tabelami. Osadzanie w dokumentach tabel opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie strony.
  • Stopki i nagłówki strony.
  • Przegląd menu edytora. Konfigurowanie edytora. Konfigurowanie drukarki. Podgląd wydruku i wydruki dokumentów.
 2. Arkusz kalkulacyjny Excel.
  • Zakładanie i wypełnianie arkuszy.
  • Formatowanie danych. Oznaczanie danych.
  • Wycinanie i wklejanie. Wycofywanie się z błędnych poleceń.
  • Przyciski systemowe.
  • Wykonywanie obliczeń w arkuszach.
  • Funkcje systemowe i ich przegląd. Argumenty i ich wklejanie. Adresy względne i bezwzględne.
  • Używanie nazw. Łączenie dokumentów (linkowanie), a kopiowanie informacji
  • Integrowanie danych.
  • Wykonywanie wydruków. Konfigurowanie drukarki. Ustawianie wyglądu strony, stronicowanie i wstępne przeglądanie wydruków.
  • Wykonywanie i formatowanie wykresów. Rodzaje wykresów.
  • Przegląd menu systemowego.
  • Bazy danych w Excelu – zakładanie, wykonywanie wyciągów z bazy i wyszukiwanie danych. Sortowanie danych. Stosowanie formularzy bazy danych. Stosowanie tablic jedno- i dwuwymiarowych do automatyzacji obliczeń.
  • Automatyzowanie pracy przy pomocy makropoleceń. Wykonywanie obliczeń i ich przyspieszanie w dużych arkuszach.
  • Tworzenie katalogów powiązanych dokumentów.
  • Przegląd dostępnych gotowych arkuszy.
 3. MS Access
  • Organizacja bazy danych, znajomość pojęć: tabela, rekord, pole.
  • Typy danych i właściwości pola.
  • Formatowanie tabeli (np. rozmiar kolumn, kolor czcionki itp.).
  • Modyfikowanie danych w tabeli.
  • Dodawanie usuwanie rekordów, pól.
  • Zmiana właściwości pola: rozmiar pola, format liczb, format daty.
  • Sortowanie danych
  • Definiowanie klucza głównego.
  • Tworzenie relacji miedzy tabelami typu jeden do jednego, jeden do wielu.
  • Usuwanie relacji.
  • Tworzenie i zapisywanie formularza.
  • Zastosowanie funkcji wyszukiwania określonego słowa, liczby, daty w polach rekordów.
  • Dodawanie i modyfikacja nagłówka oraz stopki formularza.
  • Zastosowanie filtrów w tabeli, formularzu.
  • Tworzenie i zapisywanie kwerendy opartej na jednej tabeli, kilku tabelach. Dodawanie do kwerendy kryteriów wybierania rekordów z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych (np. < (mniejszy niż ), <= (mniejszy lub równy), > (większy)).
  • Tworzenie i zapisywanie raportu opartego na tabeli, kwerendzie.
  • Tworzenie poziomów grupowania danych oraz sortowanie w porządku rosnącym lub malejącym. Zastosowanie w raportach funkcji sumowania, minimum itp.
  • Ustawienia strony. Drukowanie strony, rekordu, raportu, tabeli.
 4. Poczta elektroniczna
  • Zasady posługiwania się lokalną siecią komputerową w oparciu o sieciowe systemy Windows
  • Poczta komputerowa, przesyłanie wiadomości i komunikatów w lokalnej i rozległej sieci komputerowej.
  • Konfiguracja usług pocztowych.
  • Adresowanie i wyszukiwanie informacji w Internecie.
  • Informacyjny system WWW
 5. Obsługa sieci Internet
  • Podstawy pracy w sieci lokalnej i wykorzystanie sieci Internet
  • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
  • Poczta elektroniczna, zakładanie kont, zarządzanie kontem.
 6. Microsoft Outlook:
  • Zarządzanie kontaktami
  • Korzystanie z poczty elektronicznej w programie
  • Zarządzanie harmonogramem
  • Korzystanie z listy zadań
  • Planowanie zadań z wykorzystaniem programu
  • Dostęp do Internetu przy pomocy Microsoft Outlook
 7. MS Power point
  • Merytoryczne projektowanie prezentacji:
   • przedmiot,
   • tytuł,
   • poruszane tematy,
   • zakończenie.
  • Zasady dobrego projektowania prezentacji.
  • Przegląd dostępnych w programie poleceń menu i standardowe paski narzędzi.
  • Przegląd gotowych szablonów projektów prezentacji dostępnych w pakiecie.
  • Praca w różnych widokach projektu.
  • Praca ze slajdami.

Cena


grupy z wolnego naboru – 3 000,00 zł od osoby

grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82