Kurs: Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera 164h

Cel kursu


Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych i urządzeńkomputerowych z uwzględnieniem popularnych programów komputerowych wykorzystywanych w handlu oraz rozliczania utargów w placówkach handlowych.

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od kasjera fakturzysty nie tylko kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, organizacja stanowiska handlowego itp), ale także umiejętności z zakresu prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta. Jako bezpośredni przedstawiciel firmy handlowej w rozmowie z klientem tworzy on jej wizerunek i ma istotny wpływ na proces sprzedaży.
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także od fakturzystów umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony fakturzysta potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.

Uzyskane kwalifikacje


Zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży. Przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, wydawanie reszty.
Przyjmowanie należności od klientów w formie czeku, karty kredytowej, bonu towarowego.
Potwierdzanie za pomocą kasy rejestracyjnej przyjęcia należności, czuwanie nad prawidłowym rejestrowaniem przyjętej należności na właściwych licznikach kasy.

Sporządzanie faktur za towary na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych.

Załatwianie reklamacji zakupionych towarów.

Sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym.

Obsługa komputera i typowych programów wykorzystywanych w handlu.

Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):

Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy – 8 godzin
Elementy towaroznawstwa handlowego – 8 godzin

Dokumentacja handlowa i magazynowa – 20 godzin
Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych – 16 godzin
Komputerowy program do fakturowania CDN FPP – 20 godzin

Użytkowanie komputerów – 8
godzin
MS Word- przetwarzanie tekstów – 16 godzin
MS Excel- arkusze kalkulacyjne – 20 godzin
MS PowerPoint- grafika menedżerska i prezentacyjna – 16 godzin
MS Access- bazy danych – 16 godzin
Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – 16 godzin
Razem 164 godziny

Treści programowe


 

Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy

Przegląd aktów prawnych – omówienie
Odpowiedzialność
sprzedawcy, kasjera
Postępowanie z falsyfikatami

Elementy towaroznawstwa handlowego

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów
Istota kodowania towarów
Kodowanie towarów w Polsce i świecie
Czynniki determinujące jakość towarów
Cykl życia towaru
Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu
Czynniki działające destrukcyjnie na towary
Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu
Narażenia magazynowe i transportowe
Zasady przechowywania wybranych grup towarowych
Kontrola warunków klimatycznych

Dokumentacja handlowa i magazynowa

Dokumentacja handlowa
Zamówienia, oferty, umowy
Dokumentacja związana z dostawą
Dokumentacja związana ze sprzedażą
Dokumentacja magazynowa
Reklamacje i zwroty

Rozliczenia i dokumentacja finansowa

Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
Rozliczenie i odprowadzanie utargów
Dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

Dokumentacja wymiany zagranicznej
Formy wymiany i rozliczeń
Organizacja i dokumentacja dostaw
Dokumentacja celna i podatkowa
Dokumentacja w handlu zagranicznym 

 

Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych

Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
Programowanie kas fiskalnych
Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej,
Transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych
Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy

Komputerowy program do fakturowania, np FPP firmy CDN

Ewidencja kontrahentów
Ewidencja towarów, cen i marż
Rejestr sprzedaży i zakupów
Kontrola stanów magazynowych

Obsługa komputera- 92 godziny

Użytkowanie komputerów – 8 godzin
Graficzny interfejs użytkownika
Pomoc systemu Windows
Podstawowe parametry sprzętu i oprogramowania, konfiguracja
System plików. Atrybuty plików i folderów, wyszukiwanie
Kompresowanie i archiwizowanie danych
Wirusy komputerowe, zabezpieczenie danych
Prosty edytor tekstu, drukowanie, polecenia systemowe
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Przetwarzanie tekstów MS Word – 16 godzin
Praca z edytorem tekstu, podstawowe operacje, pomoc programu
Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
Tworzenie i edycja tabel
Wstawianie i edycja obiektów graficznych
Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej
Drukowanie dokumentów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Arkusze kalkulacyjne MS Excel – 20 godzin

Praca z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie podstawowych operacji, pomoc programu
Wprowadzanie danych, zapisywanie efektów pracy, formaty plików
Formatowanie zawartości i wyglądu komórek, wierszy i kolumn
Formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego
Sortowanie, filtrowanie danych
Sposoby zabezpieczania danych
Tworzenie wykresów, diagramów i ich prezentacja
Ustawienia skoroszytu, arkusza i przygotowanie do drukowania
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
 
Grafika menedżerska i prezentacyjna – 16 godzin
Praca z programem do przygotowania prezentacji, dobre praktyki przy tworzeniu prezentacji
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prezentacji – układy slajdów, ustawienia tła, szablony projektów
Przygotowanie i formatowanie tekstów, wzorzec slajdów
Wykorzystanie grafiki – obrazy, autokształty, wykresy i diagramy
Przejścia slajdów, animacje niestandardowe, chronometraż
Przygotowanie pokazu slajdów, omówienie trybu prezentacji
Ustawienia wydruku, tworzenie notatek do prezentacji
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
Bazy danych MS Access – 16 godzin

Omówienie istoty baz danych, praca z oprogramowaniem bazodanowym
Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
Tworzenie prostej bazy danych oraz praca z już istniejącymi bazami
Sposoby tworzenia tabel z danymi, wprowadzanie danych, relacje
Sposoby tworzenia i edytowania formularzy
Wybieranie informacji z bazy, generowanie raportów, kwerendy
Ustawienia drukowania, drukowanie tabel, formularzy i raportów
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – 16 godzin
Podstawowe pojęcia związane z Internetem, budowa i działanie sieci komputerowych
Rodzaje i zasady korzystania z zasobów sieciowych
Praca z przeglądarka internetową, omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu, drukowanie
Możliwości i sposoby wykorzystania zasobów Internetu
Wyszukiwanie i gromadzenie informacji
Bezpieczne korzystanie z sieci, zagrożenia ze strony Internetu
Rodzaje i sposoby komunikacji w sieci, wykorzystywane oprogramowanie
Poczta elektroniczna i jej zastosowania, netykieta
Sposoby dostępu do poczty elektronicznej, bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, korzystanie z załączników, drukowanie wiadomości
Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe

Cena

Osoby z wolnego naboru

Udział w całym kursie (II moduły – 164 godziny dydaktyczne) – cena 1800zł

lub udział w wybranych modułach:
Moduł I – Teoria oraz obsługa kas fiskalnych i komputerowego programu do fakturowania (72 godziny dydaktyczne – cena 1000zł
Moduł II – Obsługa komputera (92 godziny dydaktyczne) – cena 1000zł

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI- o 200zł taniej.

grupy zorganizowane
– do uzgodnienia


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Osoby chętne mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i po uzyskaniu pozytywnej oceny uzyskać zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu: kasjer handlowy  – sprzedawca.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Zbiór zagadnień CTI


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82