Kurs: Mała przedsiębiorczość – własna firma 56h

Cel kursu:


Zapoznanie słuchaczy z potrzebami i metodologią planowania rzeczowo-finansowego w biznesie oraz podstawowymi wiadomościami potrzebnymi do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej). 

Plan nauczania


Lp. tematy zajęć edukacyjnych – liczba godzin lekcyjnych
1. Wybrane procedury i czynności z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy – 3
2. Trening interpersonalny – 2
3. Cele, założenia, struktura i funkcje biznes planu – 3
4. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu, w tym analizy rynku – 3
5. Podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej – 3
6. Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej – 3
7. Zobowiązania i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń – jednoosobowa działalność – 4
8. Zakres i tworzenie biznes planu przy jednoosobowej działalności gospodarczej  – 8
9. Podstawowa dokumentacja związana z działalnością gospodarczą – 20
10. Podstawy obsługi programu Comarch ERP Optima – 5
11. Źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej i jej rozwoju – 2
Łącznie – 56

Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych


Ad.1
Wybrane procedury i czynności z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
I. Wymogi formalno-prawne przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy
– formy organizacyjno-prawne małej firmy
– zgłoszenie działalności gospodarczej (rejestracja firmy)
– numer REGON i NIP
– zgłoszenie do ZUS
– zasady otwierania rachunków bankowych
II. Inne czynniki działalności przedsiębiorstwa
– określenie potrzebnego wyposażenia
– określenie odpowiednich źródeł zaopatrzenia w niezbędne czynniki produkcyjne
– określenie specjalnych wymogów prowadzenia działalności
– harmonogram prac przygotowawczych.

Ad. 2
Trening interpersonalny
 organizacja pracy – zarządzanie czasem i efektywne planowanie własnych działań
 przedsiębiorca rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje, automotywacja przedsiębiorcy, zarządzanie stresem
 samoocena uzdolnień i kompetencji osobowościowo-zawodowych pod kątem predyspozycji przedsiębiorczych

Ad.3
Cele, założenia, struktura i funkcje biznes planu
 cele biznes planu
 założenia biznes planu:
 struktura biznes planu
 funkcje biznes planu

Ad. 4.
Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu, w tym analizy rynku
 rynek i jego rodzaje
 zagadnienia analizy rynku

Ad.5.
Podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej
 podstawy formalno – prawne prowadzenia rachunkowości finansowej i podatkowej,
 nadrzędne zasady rachunkowości i podstawowe pojęcia z zakresu prawa bilansowego,
 dokumentacja operacji gospodarczych i organizacja obiegu dokumentów.
 podstawowe kategorie kształtujące wynik finansowy – przychody, koszty, straty i zyski nadzwyczajne,
Zasady wynagradzania i rozliczania wynagrodzeń za pracę.
Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Ad. 6.
Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej
 zobowiązania podatkowe
 formy ewidencji podatkowej małej firmy

Ad. 7.
Zobowiązania i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń – jednoosobowa działalność
 ubezpieczenia społeczne – ZUS

Ad 8.
Zakres i tworzenie biznes planu przy jednoosobowej działalności gospodarczej
 podstawowe zasady tworzenia biznes planu

Ad. 9.
Podstawowa dokumentacja związana z działalnością gospodarczą
 omówienie i ćwiczenia w sporządzaniu m in.: dokumentacja handlowa, faktury, raport kasowy, dokumenty obrotu magazynowego (PZ, WZ), dokumenty korygujące

Ad. 10.
podstawy obsługi programu Optima
 omówienie podstawy obsługi programu OPTIMA w zakresie dokumentacji omówionej w punkcie 9

Ad. 11.
Źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej i jej rozwoju

Cena


600,00 zł od osoby 

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych


Każdy uczestnik kursu będzie miał udostępnione materiały w postaci elektronicznej: np. zbiory zagadnień/skrypty/pliki do ćwiczeń z tematyki kursu autorstwa osób prowadzących zajęcia.


Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)
  • w trybie zdalnym (w aplikacji MS Teams), co wynika z ograniczeń wprowadzonych w okresie trwającego stanu epidemii, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej, zapraszamy!
System zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

 


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82