Kurs: Mała przedsiębiorczość – własna firma 56h

Cel kursu:


Zapoznanie słuchaczy z potrzebami i metodologią planowania rzeczowo – finansowego w biznesie oraz podstawowymi wiadomościami potrzebnymi do rozpoczęcia działalności gospodarczej. W szczególności chodzi o możliwość przygotowania i poddania ocenie biznes planu.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Plan nauczania


Lp. tematy zajęć edukacyjnych – liczba godzin lekcyjnych
1. Trening interpersonalny – 4
2. Cele, założenia, struktura i funkcje biznes planu – 4
3. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy – 4
4. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu, w tym analizy rynku – 4
5. Podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, kadr i płac – 12
6. Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej – 4
7. Zobowiązania i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń w tym ZUS – 4
8. Konsultacje indywidualne biznes planu – ćwiczenia – 16
9. Źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej – 4
Łącznie – 56

Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych


Trening interpersonalny

Organizacja pracy menedżera- zarządzanie czasem i efektywne planowanie własnych działań. Przedsiębiorca rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje, automotywacja przedsiębiorcy, zarządzanie stresem.

Samoocena uzdolnień i kompetencji osobowościowo-zawodowych pod kątem predyspozycji przedsiębiorczych.

Autoprezentacja oraz komunikowanie interpersonalne jako usprawnienie procesu negocjacji.
Strategie rozwiązywania konfliktów, Strategie negocjacyjne, fazy negocjacji, wskazówki negocjacyjne, techniki i chwyty negocjacyjne.

Cele, założenia, struktura i funkcje biznes planu

Cele biznes planu:
– strategiczne
– taktyczne
– operacyjne.
Założenia biznes planu:
– przedmiotowe
– celowe
– czasowe
– podmiotowe
– czynnikowe
Struktura biznes planu
Funkcje biznes planu
A. Główne:
– decyzyjne
– informacyjne
– rachunku ekonomicznego
– twórcze
– kierowania.
B. Wspomagające:
– organizacyjne
– narzędziowe
– regulacyjne.
C. Zewnętrzne i wewnętrzne.

Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy

I. Wymogi formalno-prawne przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy
– formy organizacyjno-prawne małej firmy
– zgłoszenie działalności gospodarczej (rejestracja firmy)
– numer REGON i NIP
– zgłoszenie do ZUS
– zasady otwierania rachunków bankowych
II. Inne czynniki działalności przedsiębiorstwa
– określenie potrzebnego wyposażenia
– określenie odpowiednich źródeł zaopatrzenia w niezbędne czynniki produkcyjne
– określenie specjalnych wymogów prowadzenia działalności
– harmonogram prac przygotowawczych.

Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu, w tym analizy rynku

I. Rynek i jego rodzaje
·Analiza popytu i podaży,
·Przedsiębiorstwo- rodzaje i funkcje,
·Teoria produkcji i Teoria kosztów,
·Współpraca przedsiębiorstwa z państwem, bankiem i ubezpieczycielem,
·Marketing jako narzędzie konkurencji,
II. Narzędzia marketingu,
III. Badania marketingu

Zagadnienia analizy rynku

I. Badanie rynku;
·określenie rynku i obszarów jego rozpoznania,
·określenie informacji dla potrzeb zbadania rynku dla własnej firmy (określenie nabywców i konkurentów),
·analiza zebranych informacji pod kątem określenia potencjalnego rynku, określenia miejsca dla zakładanej firmy na rynku, prognozy sprzedaży, mocnych i słabych punktów konkurentów,
·źródła informacji o nabywcach wybranego produktu,
·ryzyko i trudności.

Podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, kadr i płac

I. Organizacja rachunkowości w firmie:
·Podstawy formalno – prawne prowadzenia rachunkowości finansowej i podatkowej,
·Nadrzędne zasady rachunkowości i podstawowe pojęcia z zakresu prawa bilansowego,
·Dokumentacja operacji gospodarczych i organizacja obiegu dokumentów.
II. Środki pieniężne i rozrachunki:
·Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe,
·Gospodarka kasowa w firmie,
·Papiery wartościowe,
·Kredyty i pożyczki,
·Rozrachunki: klasyfikacja, dokumentowanie i rozliczanie (w tym rozrachunki z pracownikami)
III. Wynik działalności gospodarczej i podstawowe sprawozdania finansowe:
·Podstawowe kategorie kształtujące wynik finansowy – przychody, koszty, straty i zyski nadzwyczajne,
·Obliczanie wyniku finansowego brutto, netto i marży handlowej,
·Uproszczone formy podstawowe sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych).
IV. Bilans
·majątek trwały – klasyfikacja i wycena składników majątku trwałego i obrotowego
·źródła pochodzenia majątku – pasywa
V.Zasady wynagradzania i rozliczanie wynagrodzeń za pracę:
·Systemy wynagrodzeń
·Składniki wynagrodzeń
·Płaca brutto i netto
·Systemy premiowe
·Rozliczanie godzin nadliczbowych, urlopów i okresów niezdolności do pracy
·Rozliczanie umów cywilnoprawnych
·Podatek od wynagrodzeń
·Rozliczanie składek na fundusz pracy i na FGŚP
·Delegacje i ryczałty
·Odprawy, premie jubileuszowe
VI. Płace i księgowa ewidencja płac:
·Płaca jako dochód pracownika
·Płaca jako koszt pracy
·Listy płac.

Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej

I. Zobowiązania podatkowe
·Rodzaje podatków
·Podatek VAT i podatek akcyzowy
·Podatek dochodowy
·System ulg i zwolnień
II. Formy ewidencji podatkowej małej firmy
A. Karta podatkowa
·- Stawki i ulgi podatkowe
·- Zakres ewidencji
·- Rozliczenie z Urzędem Skarbowym ( sporządzanie deklaracji).
B. Formy ewidencji oparte o ryczałt
·- Zakres i sposób ewidencji
·- Wielkość i sposób ustalania podatku
·- Rozliczenie z Urzędem Skarbowym ( sporządzanie deklaracji).
C. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
·- Zakres i sposób ewidencji
·- Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
·- Uzupełniająca ewidencja analityczna
·- Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT 4, PIT 5 VAT 7)

Zobowiązania i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń w tym ZUS

I.Rozliczenia i dokumentacja z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego:
·Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych
·Ubezpieczenia emerytalno – rentowe (fundusze emerytalne, wysokość składek emerytalnych podstawowych i dobrowolnych (I, II i III filar),)
·Ubezpieczenia zdrowotne
·Świadczenia emerytalno-rentowe i podstawa ich naliczania (warunki nabywania uprawnień emerytalno-rentowych, dokumentacja wniosków)
·Świadczenia zasiłkowe z ubezpieczenia społecznego (ustalanie uprawnień do zasiłków, podstawa wymiaru, dokumentacja).
·Obliczanie zasiłków ( rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych)
·Sankcje za nieprawidłowość rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
·Postępowanie odwoławcze w sprawach świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

Konsultacje biznes planów – ćwiczenia

Zajęcia pn. „Konsultacje indywidualne”- ćwiczenia, będą miały na celu sporządzenie przez każdego słuchacza własnego biznes planu. Kursanci na bieżąco będą konsultować wątpliwości i rozwiązywać problemy dzięki pomocy wykładowcy.


Źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej

Charakterystyka ogólna bankowych i pozabankowych źródeł finansowania działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw (pożyczka, fundusze pożyczkowe, kredyt bankowy, leasing, faktoring). Przegląd aktualnych ofert, przygotowanie i uzupełnianie wniosków na przykładzie wybranych instytucji, zasadnicze elementy dla porównania warunków, oprocentowanie stałe/zmienne, raty stałe/zmienne, okresy spłaty i wpływ na obciążenie finansowe prowadzonej działalności, rozliczenie końcowe.

Charakterystyka ogólna środków finansowych z Unii Europejskiej dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Źródła informacji o funduszach unijnych dla MŚP.

Cena


600,00 zł od osoby  

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych


Każdy uczestnik kursu otrzyma na własność materiały dydaktyczne, będzie to minimum 50 stron materiałów przygotowanych przez wykładowców CTI, druki biznes planu, wzory dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i rozliczeniami w urzędach, w tym lista płac, zgłoszenia do ZUS, deklaracje PIT, rachunki, faktury, umowy o pracę itp. Ponadto będą realizowane prezentacje multimedialne i projekcje slajdów.

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Miejsce


  • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)