Kurs: Sprzedawca handlowiec z obsługą urządzeń komputerowych 110h

Cel kursu


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze: sprzedawców, kasjerów, fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

Cele szczegółowe:

– nabycie umiejętności prowadzenia skutecznej sprzedaży, w tym: prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta
– nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w obrębie zawodu sprzedawcy
– nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa handlowego
– nabycie umiejętności wypełniania dokumentacji handlowej
– nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych
– nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego wtransakcjach handlowych

Perspektywy zatrudnienia


Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich umiejętności i kwalifikacji zawodowych wpływających na tworzenie przewagi konkurencyjnej.
Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi i urządzeniami komputerowymi wykorzystującymi oprogramowanie wspierające sprzedaż i organizację gospodarki zapasami.
Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.

Uzyskane kwalifikacje


Przygotowanie i prezentowanie oferty. Zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży. Przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, wydawanie reszty. Przyjmowanie należności w formie czeku, karty kredytowej, bonu towarowego.

Sporządzanie faktur za towary i innych dokumentów handlowych na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych.

Załatwianie reklamacji zakupionych towarów.

Sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym itp.

Informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu. Informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty).

Ramowy program kursu

Przedmiot i liczba godzin dydaktycznych (45 minut):
Kultura sprzedaży – 8 godzin

Sztuka negocjacji – 8 godzin
Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy – 8 godzin
Elementy towaroznawstwa handlowego – 8 godzin
Dokumentacja handlowa i magazynowa – 20 godzin
Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych – 16 godzin

Komputerowy program do fakturowania – 20 godzin
Tworzenie ofert w programach komputerowych – 14 godzin
Drukowanie i oprawianie ofert, obsługa faksu i poczty internetowej – 8 godzin

 

Razem 110 godzin
 
Treści programowe

Kultura sprzedaży

Praca z klientem
Rodzaje nabywców
Proces decyzyjny nabywcy
Rozmowa sprzedażowa
Załatwianie reklamacji
Walka o klienta
Sztuka negocjacji

Pojęcie negocjacji
Wybrane techniki negocjacyjne
Style negocjowania
Etapy procesu negocjacji
Pokaz negocjacji na wybranym przykładzie

Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy

Przegląd aktów prawnych – omówienie
Odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera
Postępowanie z falsyfikatami

Elementy towaroznawstwa handlowego

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów
Istota kodowania towarów
Kodowanie towarów w Polsce i świecie
Czynniki determinujące jakość towarów
Cykl życia towaru
Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu
Czynniki działające destrukcyjnie na towary
Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu
Narażenia magazynowe i transportowe
Zasady przechowywania wybranych grup towarowych
Kontrola warunków klimatycznych


Dokumentacja handlowa i magazynowa

Dokumentacja handlowa
Zamówienia, oferty, umowy
Dokumentacja związana z dostawą
Dokumentacja związana ze sprzedażą
Dokumentacja magazynowa
Reklamacje i zwroty

Rozliczenia i dokumentacja finansowa

Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
Rozliczenie i odprowadzanie utargów
Dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

Dokumentacja wymiany zagranicznej
Formy wymiany i rozliczeń
Organizacja i dokumentacja dostaw
Dokumentacja celna i podatkowa
Dokumentacja w handlu zagranicznym 


Obsługa kas fiskalnych

Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
Programowanie kas fiskalnych
Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej,
Transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych
Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy

Obsługa komputerowego programu do fakturowania

Ewidencja kontrahentów
Ewidencja towarów, cen i marż
Rejestr sprzedaży i zakupów
Kontrola stanów magazynowych

Tworzenie ofert w programach komputerowych

Praca z edytorem tekstu i programem do tworzenia prezentacji, podstawowe operacje, pomoc programu
Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
Tworzenie i edycja tabel
Wstawianie i edycja obiektów graficznych
Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej

Drukowanie i oprawianie ofert, obsługa faksu i poczty internetowej

przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych, m.in.drukujących, kserujących, skanujących a także projektorów multimedialnych, rzutników pisma, telefaksów, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów.

Cena

Osoby z wolnego naboru – 1 200zł

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie jak również dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI – o 100zł taniej.

grupy zorganizowane
– do uzgodnienia

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Osoby chętne mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i po uzyskaniu pozytywnej oceny uzyskać zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu: sprzedawca.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Miejsce


  • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A lub ul. Św Filipa 17.
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Zbiór zagadnień CTI


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82