Kurs: Księgowość komputerowa- podstawy 60h

Cel kursu


Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu podatków i rachunkowości, oraz podstaw praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych z zastosowaniem komputera na przykładzie wybranych programów księgowości komputerowej.

Treści szkolenia – 60 godzin lekcyjnych (45 min)


UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ
Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm
Omówienie dopuszczonych przepisami prawa form ewidencji podatkowej małych firm.
Zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
podstawy prawne, dowody księgowe, budowa KpiR, zasady dokonywania zapisów w KpiR, ewidencje uzupełniające, zamknięcie KPiR
Wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Omówienie zasad księgowania w oparciu komputerową podatkową księgę przychodów i rozchodów, dokumentacja księgowa i zapisy w księdze – ćwiczenia, dekretowanie dowodów księgowych – ćwiczenia. Istota, rodzaje i zasady ewidencji przychodów, zakupów oraz kosztów w systemie podatku VAT oraz poza nim. Zasady ustalania zobowiązania w podatku dochodowym na zasadach ogólnych. (zajęcia praktyczne przy stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem programów księgowych)

ROLICZENIA PRACOWNIKÓW I ZUS
Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS
• Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
• Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
• Podstawa wymiaru ubezpieczeń
• Zasady rozliczeń z ZUS
Wynagrodzenia, formy zatrudniania pracowników, rozliczenia
Ćwiczenia w sporządzanie listy płac, wyliczanie umów zleceń, wyliczanie umów o dzieło.

PŁATNIK – wykorzystanie programu komputerowego komunikacji z ZUS
• Dokumenty zgłoszeniowe pracowników ZUS(ZUA, ZZA, ZWUA)
• Dokumenty rozliczeniowe: ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)

KSIĘGA HANDLOWA
Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania
• Szczegółowa charakterystyka aktywów (trwałe i obrotowe)
• Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)
Bilans
• Pojęcie i wymogi formalne
• Zasady sporządzania
• Zasady bilansowe
Operacje gospodarcze
• Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej – różnice
• Rodzaje operacji gospodarczych
• Dokumentacja operacji gospodarczych – dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)
Konto księgowe
• Definicja i istota konta księgowego (konto teowe)
• Składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty)
• Konta aktywów i pasywów – zasady działania
• Otwieranie podwójnego, zamykanie kont
• Zasada podwójnego zapisu na kontach
Zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania)

Podatek VAT
• Idea podatku od wartości dodanej (VAT)
• Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji
• Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
• Zasady księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca.
• Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
• Zwolnienia z VAT – podmiotowe i przedmiotowe
• Faktury VAT
• Zasady sporządzania faktur VAT
• Ewidencja dla celów podatku VAT
• Rejestr sprzedaży
• Rejestr zakupów
• Ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT
• Deklaracja VAT 7 i VAT-7K
• Zasady i terminy sporządzania deklaracji (miesięcznej lub kwartalnej)
• Ustalanie kwoty do zapłaty

Metodyki kształcenia


Wykład wprowadzający i ćwiczenia. W pracowni komputerowej każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie wybranych kwalifikacji w obrębie zawodu Księgowy.

Cena


Grupy z wolnego naboru- 700zł od osoby.

Zniżki! Specjalna cena dla słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły nr 32 w Krakowie oraz dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jak również dla osób, które uczestniczą w kolejnym kursie CTI- 600zł.

Grupy zorganizowane- do uzgodnienia

Miejsce


  • Consulting and Training Institute sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A, ul. Św. Filipa 17 lub
  • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: konspekty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne (case study)


Ciekawe!


—— kliknij –>   Zawód „Księgowy” 700 godzin zajęć bez opłat    <– kliknuj ——-

 

 

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.

Aktualnie szczególnie polecamy kierunek Technik rachunkowości, prowadzony w naszym studium, który obejmuje 700 godzin zajęć w trybie weekendowym i istnieje możliwość nauki bez opłat! Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik rachunkowości jest upoważniony do wykonywania zawodu księgowy. Nie wymagamy matury! <— kliknij

Organizujmy także kursy przygotowujące do egzaminu w Ministerstwie Finansów sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Zbieramy zgłoszenia od osób chętnych- Zapraszamy.

Bieżące informacje na temat egzaminów i wymagań od osób chcących usługowo prowadzić księgi rachunkowe są dostępne na stronie ministerstwa pod linkiem —> kliknij

Szkolenia związane tematycznie z kursem

Kliknij —> Księgowość komputerowa – podstawy 60 godz.

Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82