kurs: Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (176h)

sekretarka_1
Cel kursu:
   


Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w biurach, sekretariatach oraz działach kadr i płac, z wykorzystaniem programów komputerowych i urządzeń biurowych.

 

Wymagania wstępne


W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne choć należy wziąć pod uwagę preferencje pracodawców w kwestii min. średniego wykształcenia dla kandydatów do pracy na stanowisko pracownik ds. osobowych.

Do udziału w kursie powinny być kierowane osoby z umiejętnością analitycznego myślenia, mające predyspozycje do działania na liczbach.

Kandydatów do pracy w sekretariacie powinna cechować: podzielność uwagi, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, zdolność oceny i przewidywania sytuacji, zdolność przekonywania i negocjowania, asertywność, dyspozycyjność, miła aparycja, odporność emocjonalna i zrównoważenie, kreatywność, samodzielność, zamiłowanie do ładu i porządku, kultura osobista.

Kandydatów do pracy w działach kadr i płac powinna cechować dokładność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.

Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Bez tego doświadczenia można nie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.

 

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.


Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ARCHIWIZACJA – 4 godziny

 • Przegląd wymagań prawnych
 • Kategorie archiwalne, rodzaje archiwów, archiwizacja dokumentacji
 • Sposoby bezpiecznego gromadzenia dokumentów oraz innych nośników informacji
 • Sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACACH BIUROWYCH – 16 godzin
MS Word oraz elementy innych aplikacji przydatnych w pracach biurowych.

FUNKCJONOWANIE BIURA/SEKRETARIATU/KANCELARII – 24 godziny
m. in.: systemy kancelaryjne i obieg korespondencji, redagowanie pism (rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego.

Ćwiczenia w sporządzaniu pism i dokumentów, które w wielu firmach są zlecane pracownikom biur i sekretariatów, w tym: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, dokumenty obiegu kasowego, faktury, itp. 

TEMATYKA: Kadry, płace

 • Prawo pracy – 17 godz. – przedmiot obejmuje:
  Zasady prawa pracy, przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy
  Organizowanie staży i prac interwencyjnych w zakładzie pracy
  Proces zatrudniania pracowników
  Rozwiązywanie stosunków pracy
  Urlopy wypoczynkowe
  Udzielanie urlopów bezpłatnych
  Procedury sporządzania regulaminów regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania
  Odpowiedzialność porządkowa pracowników
  Odpowiedzialność materialna pracowników oraz odpowiedzialność za powierzone mienie
  Bhp w zakładzie pracy
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej – 2 godz.
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 2 godz.
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne – 2 godz.
 • Dokumentacja i rozliczenia z ZUS – 4 godz.
 • Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń – 2 godz.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia – 8 godz.
 • Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 godz.
 • Program komputerowy Płatnik – 12 godzin
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy – 3 godz. 
 • Wynagrodzenie za pracę – 1 godz.
 • Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia – 1 godz. 
 • Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy – 1 godz.
 • Zmiany w kodeksie pracy dot. pracy zdalnej oraz uprawnień pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników – 1 godz.
 • Umowy o zakazie konkurencji – 1 godz.
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – 4 godz.
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 4 godz.
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy – 3 godz. i obejmuje:
  Ochrona oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
  Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie
 • Odprawy – 1 godz.
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika – 1 godz. 
 • Zmiany w kodeksie pracy dot. umów o pracę na okres próbny, zawierania oraz wypowiadania umów o pracę – 1 godz. 
 • Zmiany w kodeksie pracy dot. uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem – 1 godz.
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 4 godz.
 • Programy komputerowe kadrowo-płacowe: Optima, ew. Symfonia – 40 godz.

Razem 176 godzin


Dokumenty końcowe


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Sekretarka (w odniesieniu do kodu: 412001) *
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (w odniesieniu do kodu: 334390) *
Pracownik kancelaryjny (w odniesieniu do kodu: 411003) *
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
Specjalista do spraw kadr (w odniesieniu do kodu: 242307) *
Specjalista do spraw wynagrodzeń (w odniesieniu do kodu: 242310) *
Pracownik do spraw osobowych (w odniesieniu do kodu: 441501) *
Pracownik obsługi płacowej (w odniesieniu do kodu: 431301) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 
 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 2 300,00 zł.

Specjalna cena 2 100,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 2 100,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 2 100,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cena obejmuje organizację kursu, przeprowadzenie zajęć, przeprowadzenie egzaminu końcowego (wewnętrznego) i wystawienie dokumentów końcowych.
Warunkiem wydania dokumentów końcowych do rąk uczestnika jest uiszczenie 100 % ceny kursu.

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy 

 

Miejsce


 • Kraków
 • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo, wg harmonogramu) i obejmują także zajęcia praktyczne z programami komputerowymi. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący są w stałym kontakcie głosowym i mogą udostępniać swoje pulpity a nawet oddawać kontrolę nad komputerem, co jest pomocne szczególnie do nauki obsługi programów komputerowych wchodzących w skład kursu. Programy komputerowe udostępniamy a uczestnicy instalują je na swoich komputerach. W aplikacji MS Teams są też zamieszczane materiały dydaktyczne oraz nagrania video z zajęć, które można oglądać w dowolnym czasie.W cenie kursów udzielamy instruktażu i wsparcia (zdalnego) uczestnikom w przygotowaniu i wdrożeniu do zajęć.
 

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej  zapraszamy!


Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 


Materiały dydaktyczne


Kodeks pracy (książka), teczka akt osobowych, skrypty, prezentacje, blankiety kadrowo-płacowe i urzędowe do ćwiczeń w wypełnianiu. 


Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS (48h)

Kliknij —> Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (48h)

Kliknij —> Księgowość komputerowa kompleksowo (120h)

Kliknij —> Kurs: Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL Profile (150h)

Kliknij —> Obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlową (36h)


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82