Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy (36h)

 

prac_kancel_na_strone_1_450

Cel kursu:


Przygotowanie do wykonywania pracy w charakterze pracownika administracyjno–biurowego.

Program zawiera niezbędne minimum z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na obecne możliwości korzystania z dostępu do aktów prawnych w Internecie.
Ponadto zadbaliśmy o praktyczne zajęcia z obsługi urządzeń techniki biurowej oraz ćwiczenia w sporządzaniu dokumentów, także z użyciem komputerów.

 Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Zadania zawodowe w ujęciu ogólnym


Pracownicy biurowi gromadzą, przechowują, analizują i wyszukują dokumenty i informacje niezbędne do podejmowania decyzji oraz sprawnego funkcjonowania firm, urzędów, administracji, organizacji, itp.

Wykonują czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze. Wykorzystują obowiązujące akty prawne i instrukcje. Obsługują urządzenia techniki biurowej.


Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ARCHIWIZACJA – 4 godziny

 • Przegląd wymagań prawnych
 • Kategorie archiwalne, rodzaje archiwów, archiwizacja dokumentacji
 • Sposoby bezpiecznego gromadzenia dokumentów oraz innych nośników informacji (dyskietki, CD, dyski)
 • Sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji (dyskietki, CD, dyski)

REDAGOWANIE PISM I LISTÓW, PISANIE RAPORTÓW (ćwiczenia) – 12 godzin

m. in.:
praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, w tym co najmniej: rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, korespondencja procesowa.

TECHNIKA BIUROWA (ćwiczenia) – 8 godzin

Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych i wykorzystania komputera w biurze.

Razem 36 godzin


Forma kształcenia


Wykłady,warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe, wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.

 

Cena


Cena zasadnicza 400,00 zł.

Specjalna cena 300,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 300,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 300,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności
 

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej  zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.


Materiały dydaktyczne


Materiały własne: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 


Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (152h)

Kliknij —> Kadry, płace (certyfikowany specjalista – 120 godz.)

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82