Kurs: Pracownik księgowości i programów użytkowych (160h)

Szanowni Państwo,
uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników naszych kursów, opracowaliśmy program dobrze przygotowujący do pracy w księgowości z uwzględnieniem programów komputerowych Optima i Płatnik.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników kursu w zakresie:

– ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w księdze handlowej
– stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
– identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem
– identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
– obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
– sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
– ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami
– kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych
– prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń spornych i rozliczeń
– prowadzenia ewidencji rozliczanych kosztów rodzajowych i kosztów działalności
– wyliczania wynagrodzenie za pracę
– rozliczania składek ZUS
– posługiwania się programem „Płatnik”
– sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
– sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat i in. dotyczących podmiotu gospodarczego
– wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy

Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości.

Oczekiwane rezultaty

Szkolenie przyczyni się do nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach księgowych.

Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest m. in. na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień podatkowych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

– scharakteryzować poszczególne podatki
– posługiwać się przepisami prawnymi w zakresie zagadnień podatkowych
– sporządzić właściwe deklaracje podatkowe
– ocenić prawidłowość dokumentacji podatkowej
– zastosować właściwe stawki podatkowe a także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych
– dokonać ewidencji operacji podatkowych oraz ich kontroli
– zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości
– sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym

Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

Ramowy program zajęć


Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie – 8 godz.

Zasady i funkcjonowanie kont bilansowych – 16 godzi.

Ewidencjonowanie majątku przedsiębiorstwa – 16 godz.

Sprawozdawczość finansowa – 8 godz.

Charakterystyka źródeł pochodzenia zasobów majątkowych – 16 godz.

Zasady funkcjonowania kont wynikowych – 8 godz.

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności – 16 godz.

Wynagrodzenia i składki – 24 godz.

Obsługa programu finansowo-księgowego CDN OPTIMA – 48 godz.

Łącznie: 160 godz.

—> Program kursu do ściągnięcia < — kliknij

 

 

 

Cena


 

  • 1 600zł od osoby.

 

  • zniżki! Specjalna cena wakacyjna – tylko 1200zł ! Promocja obowiązuje do końca czerwca 2012 roku.
  • grupy zorganizowane- do uzgodnienia
  • istnieje możliwość bezpłatnego udziału dla:
    • Osoby PRZEWIDZIANE DO ZWOLNIENIA – dotyczy osób, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
    • OSOBY które UTRACIŁY PRACĘ – dotyczy osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe szkolenia <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN).

Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu Pracownik do spraw osobowych oraz Certyfikatu CTI.


Metodyki nauczania

Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów księgowych.
Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z sieci.


Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: skrypty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.


Ciekawe!


—— kliknij –>   Zawód „Księgowy” za 1 000zł     <– kliknuj ——-

 

Dalsze podnoszenie/ uzupełnianie kwalifikacji


W ramach grupy edukacyjnej CTI prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych w różnych formach, zatem każdemu chętnie doradzimy jak kształtować ściekę rozwoju zawodowego.

Chociażby w ramach samej oferty szkoleniowej grupy CTI istnieje szereg możliwości doboru programów szkoleń do sylwetki zawodowej, kształtowanej pod kątem oczekiwań uczestnika. Zapraszamy na konsultacje.


Kursy i szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Sekretarka-asystentka / Sekretarz-asystent ze specjalizacją kadry i płace

Kliknij —> Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace

Kliknij —> Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Kliknij —> Strategiczne procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Kliknij —> Zarządzanie projektami szkoleniowymi

Kliknij —> Motywowanie pracowników

Kliknij —> Efektywna komunikacja

Kliknij —> Umiejętności menedżerskie

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82