Przygotowanie do obsługi europejskich funduszy

Cele:


Przygotowany przez nas program zakłada wyposażenie w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na opracowywanie i rozliczanie projektów i wniosków w ramach funduszy Unii Europejskiej. Cele szczegółowe zajęć to:

 1. w zakresie wiedzy
  • znajomość celów Funduszy UE
  • znajomość priorytetów, działań oraz uszczegółowień poszczególnych funduszy
  •  znajomość Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących poszczególnych funduszy
 2. w zakresie umiejętności
  • opracowywanie założeń projektów, finansowanych z funduszy unijnych
  • opracowywanie formularza wniosków i matrycy projektów finansowanych z UE
  • c.)   przygotowanie budżetu, biznesplanu oraz studium wykonalności projektów unijnych

Dokument końcowy:


Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Umiejętności


 1. Nabycie wiedzy o priorytetach i działaniach Programów Operacyjnego finansowanych z funduszy unijnych
 2. Identyfikacja projektów możliwych do realizacji w ramach Funduszy Strukturalnych UE
 3. Nabycie wiedzy o strukturze budowy projektu społecznego i infrastrukturalnego
 4. Poznanie zasad przygotowania prawidłowego wniosku o finansowanie z Funduszy Unijnych
 5. Nabycie praktycznych umiejętności budowania wniosku,
 6. Poznanie procedury aplikowania o środki i wyboru projektów „ miękkich ” i „ twardych ”( systemowych i konkursowych )
 7. Poznanie obowiązków Projektodawców i Beneficjentów wynikających z realizacji projektu z danego Funduszu
 8. Uzyskanie certyfikatu CTI potwierdzającego zdobyte umiejętności. 

 

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka ogólna Funduszy Strukturalnych i Pozastrukturalnych 2007 – 2013
  • Fundusze Strukturalne UE
   • Europejski Fundusz Społeczny (ESF),
   • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF).
  • Fundusze Pozastrukturalne
   • Fundusz Spójności (CF)
   • Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
   • Europejski Fundusz Rybacki (EFF),
  • Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007 – 2013
  • Programy Operacyjne 2007 – 2013
   • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
   • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
   • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
   • Regionalne Programy Operacyjne, w tym Małopolski Regionalny Program Operacyjny,
   • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
   • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
   • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Dokumenty programowe Funduszy Strukturalnych na lata 2007 – 2013
  • Warsztaty – poszukiwanie źródeł finansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych
  • Konsultacje indywidualne
 2. Ogólne zasady przygotowania i zarządzania projektem
  • Planowanie projektu
   • Charakterystyka projektu
   • Czynniki wpływające na proces projektowania, badanie potrzeb, określenie celów, planowanie rezultatów oraz działań w projekcie
   • Cykl życia produktu
   • Budżetowanie
   • Dokumenty programowe, zasady tworzenia planów strategicznych i działań
   • Matryca logiczna projektu
   • Zasady budowania projektu, przygotowanie do wypełnienia wniosku, błędy w aplikacjach na przykładzie programów wspólnotowych
  • Zarządzanie projektem
   • Cele i metody zarządzania projektami
   • Etapy zarządzania
   • Struktura zarządzania projektem
   • Zarządzanie cyklem projektu
   • Administracja projektu
   • Raportowanie w projekcie
  • Narzędzia stosowane w zarządzaniu projektem Warsztaty – opracowywanie matrycy logicznej oraz planowanie projektu w programie Product Based Planner 2.3. ( Wykres Gantta  ) – praca na komputerach lub laptopach
  • Ocena powstałych prac oraz konsultacje indywidualne
 3. Europejski Fundusz Społeczny ( ESF )
  • Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Zapisu Uszczegółowienia Programu Kapitał Ludzki
  • Omówienie formularza wniosku w ramach EFS 2007 – 2013
  • Przykłady dobrych praktyk w ramach EFS – u 
  • Warsztaty – opracowanie zakresu projektu w ramach PO Kapitał Ludzki
  • Konsultacje indywidualne
 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ERDF )
  • Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Zasady finansowania projektów z ERDF – u
  •  Schemat przepływu płatności
  • Omówienie przykładowego formularza wniosku w Generatorze Wniosków 2004 – 2006
  • Przykłady dobrych praktyk w ramach ERDF – u
  • Warsztaty – opracowanie zakresu projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
  • Konsultacje indywidualne
 5. Studium wykonalności, biznesplan, analiza finansowa, zasady wdrażania funduszy ( kwalifikowalność kosztów ) – ocena efektywności projektu
  • Wprowadzenie do planowania finansowego
   • Przychody i koszty, wpływy i wydatki w studium wykonalności ( biznes planie )
   • Źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, zarządzanie kapitałem obrotowym oraz analiza przepływu wydatków pieniężnych i progu rentowności
   • Rodzaje finansowania inwestycji oraz aspekty finansowe w dokumentacji do programów UE
  • Studium wykonalności ( biznes plan ) przedsięwzięć twardych ” i „ miękkich ”
   • Zakres i struktura studium wykonalności ( biznesplanu )
   • Biznes planu dla mikroprzedsiębiorstw na przykładzie projektów realizowanych w ramach ZPORR – u oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
   • Biznes planu dla przedsiębiorstw na przykładzie SPO – WKP
   • Studium wykonalności projektu infrastrukturalnego na przykładzie ZPORR – u
  • Analiza finansowa i podejmowanie decyzji inwestycyjnych
   • Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych
   • Analiza projektów alternatywnych
   • Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstw
   • Analiza finansowa i ekonomiczna w studium wykonalności badającej aspekt ekonomiczno – społeczny inwestycji realizowanej przez samorządy terytorialne.
  • Kwalifikowalność kosztów w projektach „ twardych ” i „ miękkich ”
   • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. kwalifikowalności kosztów
   • Koszty kwalifikowane w wybranych projektach
   • Finansowanie krzyżowe ( cross financing )
  • Warsztaty ( m. in. praca na komputerach lub laptopach w programie EXCEL )
   • przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowanych przez uczestników dlasektora przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego
   • budowanie prognoz oraz badanie efektywności projektu inwestycyjnego na przykładzie inwestycji samorządowej
   • tworzenie budżetu kosztów do przykładowych projektów ze wskazaniem kosztów kwalifikowanych
  • Konsultacje indywidualne

Cena


1250 zł. Brutto

1100 zł. brutto – cena dla słuchaczy Grupy Edukacyjnej CTI

Każda następna osoba z firmy otrzymuje rabat 10 %

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Miejsce


 • Consulting and Training Institute Sp. z o.o. – Kraków ul. Wrocławska 8A
 • Miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Materiały dydaktyczne


Materiały własne: konspekty, prezentacje, ćwiczenia w formie case study.

Kontakt


Informacje i zapisy:
mgr Joanna Stępień
tel.: 012 633 33 77 wew.105, tel. kom. 886 214 115
e-mail: cti@cti.edu.pl, skype: studium_32, GG 10981253


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82