Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (152h)

ekonomista

Cele kursu


Zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego ze specjalizacją w kadrach i płacach, w tym: Kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne.Sporządzania umów o pracę, wprowadzania danych do komputera i archiwizowania (zakładania akt pracowniczych) oraz przekazywania niezbędnych informacji do urzędów. Wprowadzenia kandydata do pracy, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. Ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji.Ustalenia,wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.

Tematyka kadrowa została uzupełniona o niezbędny zakres wiedzy z podstawowych zagadnień z obszaru prac biurowych.

Ponadto program zawiera niezbędne minimum z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na obecne możliwości korzystania z dostępu do aktów prawnych w Internecie.

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem.

Kandydatów do pracy w działach kadr i płac powinna cechować dokładność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.

Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Bez tego doświadczenia można nie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera

 

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.
 

Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

REDAGOWANIE PISM I LISTÓW, PISANIE RAPORTÓW (ćwiczenia) – 12 godzin

m. in.:
praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, w tym co najmniej: rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, korespondencja procesowa.

TECHNIKA BIUROWA (ćwiczenia) – 8 godzin

Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych i wykorzystania komputera w biurze.

Kadry, płace MODUŁ I podstawowy- 60 godzin

 • Prawo pracy – 12 godz.
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej – 2 godz.
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 2 godz.
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne – 2 godz.
 • Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń – 2 godz.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia – 8 godz.
 • Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 godz.
 • Inne składniki wynagrodzenia – 4 godz.
 • Płatnik – 8 godzin
 • Optima Kadry-Płace – 4 godz.
 • Symfonia Kadry-Płace – 12 godz.

Kadry, płace MODUŁ II zaawansowany- 60 godzin

 • Prawo pracy – rozszerzenie wiadomości z modułu I 4 godz.
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy – 4 godz.
 • Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia – 2 godz.
 • Telepraca – 2 godz.
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – 4 godz.
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 4 godz.
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy – 4 godz.
 • Odprawy- 2 godz.
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika – 2 godz.
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 4 godz.
 • Płatnik- praktyczne ugruntowanie wiadomości z modułu I – 8 godz.
 • Optima Kadry- Płace- ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi – 4 godz.
 • Symfonia Kadry- Płace – ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi – 16 godz.

Razem 152 godziny

 

Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 1500,00 zł.

Specjalna cena 1300,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1300,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 1300,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.


Dokument końcowy


 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:

Specjalista do spraw kadr (w odniesieniu do kodu: 242307) *

Specjalista do spraw wynagrodzeń (w odniesieniu do kodu: 242310) *

Pracownik do spraw osobowych (w odniesieniu do kodu: 441501) *

Pracownik obsługi płacowej (w odniesieniu do kodu: 431301) 
 
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Materiały dydaktyczne


 Opracowania CTI: zbiory zagadnień, prezentacje, ćwiczenia, teczki akt osobowych, Kodeks pracy (książka), druki urzędowe.
 

Kolejne edycje z otwartym naborek


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 


Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS (48h)

Kliknij —> Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (48h)

Kliknij —> Księgowość komputerowa kompleksowo (120h)

Kliknij —> Kurs: Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL Profile (150h)

Kliknij —> Obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlową (36h)

 

Kontakt  
Informacje i zapisy:
tel. 12 633 33 77
tel. kom. 783 100 800
e-mail: szkolenia@cti.edu.pl


Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82