Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021, 2022 r. problemy praktyczne (jednodniowy)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2021 i 2022 r. 
PROBLEMY PRAKTYCZNE

 

(jednodniowy – dzienne i weekendowe: 09:00 – 14:30 albo 15:30 – 21:00 , wieczorowy: 15:30 – 21:00)

W zakresie szkolenia jest przeprowadzenie 5,5 godziny zajęć z tematyki opisanej poniżej.

 

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowych Urzędów Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie odpowie na pytania dotyczące formalności ciążących na pracodawcy oraz pracowniku – cudzoziemcy, wyjaśni jak skompletować oraz wypełnić niezbędną dokumentację oraz jak postępować, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

 
Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych.
Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność zasad i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca, uzupełnią wiedzę o nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Adresaci szkolenia:

  • pracodawcy zatrudniający bądź planujący zatrudnić cudzoziemców
  • pracownicy agencji pracy tymczasowej zatrudniające cudzoziemców
  • pracownicy działu kadrowo-płacowego oraz HR podmiotów zatrudniających cudzoziemców
  • pracownicy biur rachunkowych, księgowych oraz prawnych prowadzący obsługę kadrową klientów zatrudniających cudzoziemców
  • doradcy podatkowi
  • osoby, chcące podnieść poziom kompetencji


Metoda prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma wymiar praktyczny, trener omawia na wzorach, przykładach oraz kazusach zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Dokumenty końcowe:

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz Certyfikat CTI.

PROGRAM:

1. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce
a) dokumenty umożliwiające wjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
b) ruch bezwizowy cudzoziemców
c) warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
– obywatele państw sąsiadujących (Ukraina, Rosja, Białoruś)
– obywatele pozostałych państw trzecich
d) wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski (czy osoba fizyczna może zapraszać cudzoziemców do pracy, kryteria dla przedsiębiorstw) – zasady i ograniczenia
e) pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
f) wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy

2. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce – oświadczenia
a) oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji: procedura, terminy, praktyka
b)praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady

3. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę
a) przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
b) warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
c) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
d) uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
e) zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
f) elektroniczne zezwolenie na pracę
g) „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu
h) procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)

4. Świadczenie pracy przez obywatela UE
a)praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
b) uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

5. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
a) umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
b) zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
c) obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
d) obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy

6. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

7. Delegowanie pracownika do pracy w Polsce
a) zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem, równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców
b) obowiązek uzyskania w Polsce dodatkowego uprawnienia i kwalifikacji do pracy
c) obowiązek przeszkolenia z zakresu bhp i uzyskania badań lekarskich
d) ustawa o języku polskim: obowiązek tłumaczenia dokumentów delegowanych cudzoziemców
e) działania cudzoziemca wymagające obecności tłumacza

8. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje
a) dokumenty wymagane organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
b) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
c) ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
d) pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę

9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
a) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
b) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
c) Miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
d) Opodatkowanie pracowników najemnych
e) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
f) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
g) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

10. Oskładkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

11. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania

12. Przepisy antykryzysowe na okres stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) a legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.

 
Trener: Anna Stokłosa LL.M. radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, zagadnień kadrowych oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Doświadczony oraz uznany trener.

 

Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 350,00 zł.

Specjalna cena 300,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 300,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

 

Miejsce


  • lokal CTI w Krakowie: ul. Krowoderska 37 lub ul. św. Filipa 17
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku szkolenia zamkniętego)
  • od kwietnia 2020 roku (od czasu wprowadzenia stanu epidemii) prowadzimy kursy w trybie online poprzez aplikację Microsoft Teams w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia odbywają się z wykładowcą w czasie rzeczywistym (na żywo.

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 
 
 
 

Warning: Trying to access array offset on false in /home/cti1/ftp/cti.edu.pl/wp-content/themes/cti/footer.php on line 82