Wdrożenie RODO (jednodniowy)

WDROŻENIE RODO

WARSZTATY, WZORY. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY WPROWADZONE ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.

(jednodniowy – dzienne i week: 09:00 – 14:30, wieczorowy: 15:30 – 21,00)

W zakresie szkolenia jest przeprowadzenie 5,5 godzin zajęć z tematyki opisanej poniżej.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter wdrożeniowo – świadomościowy. Celem jest weryfikacja poprawności wdrożenia danych osobowych oraz uświadomienie uczestnikom, czym są dane osobowe, identyfikacja sytuacji przetwarzania danych osobowych w codziennych procesach pracy, zaznajomienie z zasadami przetwarzania danych osobowych, przesłankami przetwarzania danych osobowych oraz prawami osób, których dane dotyczą. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną stanowiska i decyzje GIODO oraz wytyczne Grupy Roboczej Art.29 ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych.

 
Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy zdobywają i weryfikują wiedzę na temat aktualnych regulacji w przedmiocie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracować na aktach prawnych, zeszycie ćwiczeniowym oraz przykładowych wzorach dokumentów. Wzory dokumentów zostaną przekazane uczestnikom zarówno w wersji papierowej, jak również elektronicznej (edytowalnej).

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry kierowniczej
 • kierownicy i pracownicy działów kadrowo-płacowych i HR, informatyki, marketingu, obsługi klienta
 • pracownicy, których stanowiska pracy związane są z przetwarzaniem danych osobowych
 • wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem ochrony danych osobowych

 

Dokumenty końcowe:

Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz Certyfikat CTI.

`
PROGRAM SZKOLENIA:

1.Ochrona informacji poufnych: źródła ochrony, zakres ochrony, sposoby zabezpieczenia informacji poufnych

– tajemnica przedsiębiorstwa

 • umowa o zachowaniu poufności
 • skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

– tajemnica zawodowa

 • skutki naruszenia tajemnicy zawodowej

– informacja niejawna

– dane osobowe

2.Zmiana katalogu aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych

 • zastąpienie dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)
 • relacja RODO do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3.Analiza przypadku: identyfikacja danych osobowych w:

 • zakładzie pracy
 • przedsiębiorstwie
 • biurze księgowym
 • identyfikacja danych osobowych w jednostkach organizacyjnych uczestników szkolenia
 • szczególne kategorie danych osobowych

4.Wdrożenie RODO w czterech krokach:

 1. audyt
 2. ocena ryzyka – na czym polega, prezentacja przykładowej oceny ryzyka
 3. środki techniczno-organizacyjne
 4. dokumentacja

5.Zabezpieczenie danych osobowych  po wejściu w życie RODO

– obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
– środki techniczno-organizacyjne ochrony danych osobowych

– lista źródeł informacji o środkach techniczno-organizacyjnych ochrony danych

– omówienie środków techniczno-organizacyjnych ochrony danych

– wymagania dotyczące systemów informatycznych
– Inspektor Ochrony Danych

 • wyznaczenie inspektora ochrony danych: obligatoryjne, fakultatywne
 • status i zadania inspektora ochrony danych

6.Obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych – warsztaty praktyczne, WZORY

 • Polityka Ochrony Danych – kluczowe zapisy, wzór
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • umowa powierzenia przetwarzania danych
 • zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • klauzula informacyjna
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inna dokumentacja związana z ochroną danych osobowych

 

7.Administrator, współadministrator, procesor, odbiorca – identyfikacja na przykładach

 • nowe obowiązki ADO
 • – obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO
 • umowa o powierzeniu przetwarzania – nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych  przewidziane przez RODO

8.Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne)

9.Kontrola PUODO

– przebieg kontroli:

 • zawiadomienie
 • przedmiot kontroli

– uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli

– protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli

– kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ochrony danych osobowych

10.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

– kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

– odpowiedzialność na podstawie dotychczasowych przepisów

 • odpowiedzialność karno-administracyjna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)
 • odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

– kary finansowe przewidziane w RODO

11.Podsumowanie szkolenia

 • co zmienia RODO w ochronie danych osobowych – podsumowanie praktycznych problemów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych oraz procedur ochrony danych na gruncie RODO
 • odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników
 • dyskusja

 
Trener: Anna Stokłosa LL.M. radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 50 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 320,00 zł.

Specjalna cena 250,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 250,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

 

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń