Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r. problemy praktyczne (jednodniowy)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r. 
PROBLEMY PRAKTYCZNE

 

(jednodniowy – dzienne i weekendowe: 09:00 – 14:30, wieczorowy: 15:30 – 21,00)

W zakresie szkolenia jest przeprowadzenie 5,5 godziny zajęć z tematyki opisanej poniżej.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowych Urzędów Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie odpowie na pytania dotyczące formalności ciążących na pracodawcy oraz pracowniku – cudzoziemcy, wyjaśni jak skompletować oraz wypełnić niezbędną dokumentację oraz jak postępować, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

 
Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych.
Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność zasad i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca, uzupełnią wiedzę o nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

Adresaci szkolenia:

  • pracodawcy zatrudniający bądź planujący zatrudnić cudzoziemców
  • pracownicy agencji pracy tymczasowej zatrudniające cudzoziemców
  • pracownicy działu kadrowo-płacowego oraz HR podmiotów zatrudniających cudzoziemców
  • pracownicy biur rachunkowych, księgowych oraz prawnych prowadzący obsługę kadrową klientów zatrudniających cudzoziemców
  • doradcy podatkowi
  • osoby, chcące podnieść poziom kompetencji


Metoda prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma wymiar praktyczny, trener omawia na wzorach, przykładach oraz kazusach zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Dokumenty końcowe:

Zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz Certyfikat CTI.

`
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce
a) dokumenty umożliwiające wjazd i zameldowanie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
b) ruch bezwizowy cudzoziemców
c) warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
– obywatele państw sąsiadujących (Ukraina, Rosja, Białoruś)
– obywatele pozostałych państw trzecich
d) wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski (czy osoba fizyczna może zapraszać cudzoziemców do pracy, kryteria dla przedsiębiorstw) – zasady i ograniczenia
e) pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
f) wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy

2. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce – oświadczenia
a) oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji: procedura, terminy, praktyka
b)praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady

3. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę
a) przypadkizwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
b) warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
c) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
d) uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
e) zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca(co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
f) elektroniczne zezwolenie na pracę
g) „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu
h) procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)

4. Świadczenie pracy przez obywatela UE
a)praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
b) uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

5. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
a) umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
b) zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
c) obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
d) obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy

6. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

7. Delegowanie pracownika do pracy w Polsce
a) zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów – czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, wymagania bhp, ochrona związana z rodzicielstwem, równouprawnienie pracowników polskich i cudzoziemców
b) obowiązek uzyskania w Polsce dodatkowego uprawnienia i kwalifikacji do pracy 
c) obowiązek przeszkolenia z zakresu bhp i uzyskania badań lekarskich
d) ustawa o języku polskim: obowiązek tłumaczenia dokumentów delegowanych cudzoziemców
e) działania cudzoziemca wymagające obecności tłumacza 

8. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje
a)  dokumenty wymagane organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
b) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
c) ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
d) pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę

9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
a) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
b) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
c) Miejsce zamieszkaniai certyfikat rezydencji
d) Opodatkowanie pracowników najemnych
e) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
f) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
g) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

10. Oskładkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

11. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania

12. Projekt ustawy o rynku pracy – przegląd proponowanych zmian
a) dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych
b) obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
c) automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy

 
Trener: Anna Stokłosa LL.M. radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 50 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 320,00 zł.

Specjalna cena 250,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 250,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

 

Miejsce


  • lokal CTI w Krakowie: ul. Krowoderska 37 lub ul. św. Filipa 17
  • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku szkolenia zamkniętego)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń