kurs: Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace (176h)

sekretarka_1
Cel kursu:


Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w biurach, sekretariatach oraz działach kadr i płac, z wykorzystaniem programów komputerowych i urządzeń biurowych.

 

Wymagania wstępne


W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne choć należy wziąć pod uwagę preferencje pracodawców w kwestii min. średniego wykształcenia dla kandydatów do pracy na stanowisko pracownik ds. osobowych.

Do udziału w kursie powinny być kierowane osoby z umiejętnością analitycznego myślenia, mające predyspozycje do działania na liczbach.

Kandydatów do pracy w sekretariacie powinna cechować: podzielność uwagi, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, zdolność oceny i przewidywania sytuacji, zdolność przekonywania i negocjowania, asertywność, dyspozycyjność, miła aparycja, odporność emocjonalna i zrównoważenie, kreatywność, samodzielność, zamiłowanie do ładu i porządku, kultura osobista.

Kandydatów do pracy w działach kadr i płac powinna cechować dokładność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.
 

Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Bez tego doświadczenia można nie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.

 

Forma kształcenia


Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Podczas zajęć w pracowniach komputerowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest niezbędne do realizacji przedmiotu zajęć.


Ramowy program kursu


ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO – 12 godzin

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ARCHIWIZACJA – 4 godziny

 • Przegląd wymagań prawnych
 • Kategorie archiwalne, rodzaje archiwów, archiwizacja dokumentacji
 • Sposoby bezpiecznego gromadzenia dokumentów oraz innych nośników informacji (dyskietki, CD, dyski)
 • Sposoby bezpiecznego niszczenia dokumentów oraz innych nośników informacji (dyskietki, CD, dyski)

REDAGOWANIE PISM I LISTÓW, PISANIE RAPORTÓW (ćwiczenia) – 12 godzin

m. in.:
praca na komputerze w programie: edytor tekstu – MS Word, w tym co najmniej: rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych, układy graficzne pism, zasady sporządzania pism, protokołów, sprawozdań, notatek służbowych, formy i zasady sporządzania zaproszeń, skróty i skrótowce w korespondencji, rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego, korespondencja procesowa.

TECHNIKA BIUROWA (ćwiczenia) – 8 godzin

Przedmiot obejmuje zajęcia praktyczne z obsługi urządzeń biurowych i wykorzystania komputera w biurze.

FUNKCJONOWANIE BIURA/SEKRETARIATU/KANCELARII – 20 godzin

m. in.:

Czynności biurowe, sekretarskie, systemy kancelaryjne i obieg korespondencji, zasady organizacji pracy sekretariatu w tym organizacja czasu pracy, ochrona czasu pracy przełożonego, zasady prowadzenia terminarza.
Umiejętności komunikacji ze współpracownikami i klientami, biurowy savoir-vivre, elementy wizażu, przyjmowanie interesantów, typologia trudnego klienta i sposoby i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki.

 

TEMATYKA: Kadry, płace

MODUŁ I podstawowy – 68 godzin

 • Prawo pracy – 12 godz.
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej – 2 godz.
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 2 godz.
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne – 2 godz.
 • Dokumentacja i rozliczenia z ZUS – 4 godz.
 • Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń – 2 godz.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia – 8 godz.
 • Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 godz.
 • Płatnik – 12 godzin
 • Program komputerowy kadrowo-płacowy Symfonia Kadry i Płace – 20 godz.

MODUŁ II zaawansowany- 52 godziny

 • Prawo pracy – rozszerzenie wiadomości – 4 godz.
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy – 4 godz.
 • Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia – 2 godz.
 • Telepraca – 1 godz.
 • Umowy o zakazie konkurencji – 1 godz.
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – 4 godz.
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 4 godz.
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy – 4 godz.
 • Odprawy – 2 godz.
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika – 2 godz.
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 4 godz.
 • Program komputerowy kadrowo-płacowy Optima Kadry, Płace – 20 godz.

Razem 176 godzin


Dokumenty końcowe


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Sekretarka (w odniesieniu do kodu: 412001) *
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (w odniesieniu do kodu: 334390) *
Pracownik kancelaryjny (w odniesieniu do kodu: 411003) *
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (w odniesieniu do kodu: 411090) *
Specjalista do spraw kadr (w odniesieniu do kodu: 242307) *
Specjalista do spraw wynagrodzeń (w odniesieniu do kodu: 242310) *

Pracownik do spraw osobowych (w odniesieniu do kodu: 441501) *

Pracownik obsługi płacowej (w odniesieniu do kodu: 431301) *
 
* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
 
 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 1760,00 zł.

Specjalna cena 1560,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1560,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTIoraz ich bliskich.

Specjalna cena 1560,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy 

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub Krowoderska 37, lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)
 
 

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej  zapraszamy!

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń
 


Materiały dydaktyczne


Kodeks pracy (książka), teczka akt osobowych, skrypty, prezentacje, blankiety kadrowo-płacowe i urzędowe do ćwiczeń w wypełnianiu. 


Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Księgowość komputerowa (PKPiR) z rozliczeniami z ZUS (48h)

Kliknij —> Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (48h)

Kliknij —> Księgowość komputerowa kompleksowo (120h)

Kliknij —> Kurs: Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL Profile (150h)

Kliknij —> Obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania wraz z dokumentacją handlową (36h)