Kurs: Księgowość małej firmy z rozliczeniami z ZUS (56h)

ekonomista

Cel kursu


Nabycie wiedzy oraz umiejętności prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej lub pracy w księgowości, w zakresie uproszczonych form ewidencji podatkowej małych firm oraz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia, Optima i Płatnik.

Ogólne cele szkolenia – rozwinięcie

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem
 • identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
 • obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
 • kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych
 • wyliczania wynagrodzenie za pracę
 • rozliczania składek ZUS
 • posługiwania się programem „Płatnik”
 • sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy

Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości.

Oczekiwane rezultaty

Szkolenie przyczyni się do nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych w księgowości.

Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest m. in. na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień podatkowych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

 • scharakteryzować poszczególne podatki
 • posługiwać się przepisami prawnymi w zakresie zagadnień podatkowych
 • sporządzić właściwe deklaracje podatkowe
 • ocenić prawidłowość dokumentacji podatkowej
 • zastosować właściwe stawki podatkowe a także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych
 • zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości
 • sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym


Wymagania wstępne


Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach.
Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem aby nadążać na zajęciach z wykorzystaniem komputera. O
soby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności obsługi komputera zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.


Ramowy program kursu


Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm (8h)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir) (32h)

 • Zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (8h) 
 • Zagadnienia podatku VAT (8h)
 • Wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Optima oraz Symfonia (16h)

Rozliczenia z ZUS (16h)

 • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS (2h)
 • Wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia (6h)
 • Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS (8h)

Razem: 56 godzin lekcyjnych (45 minut)


Metodyki kształcenia


Dominują metody krótkiego wykładu wprowadzającego i ćwiczeń, w tym w pracowni komputerowej, gdzie każdy pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.
Prowadzący podają wykazy aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych, objętych programem kursu, z obszaru zawodu:
Księgowy (w odniesieniu do kodu: 331301 *
Specjalista do spraw rachunkowości (w odniesieniu do kodu: 241103) *

* kody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

 

Cena


Cena zasadnicza 600,00 zł.

Specjalna cena 550,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 550,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 550,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

Materiały dydaktyczne


Materiały autorskie CTI: Podatkowa księgo przychodów i rozchodów, listy płac, konspekty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne (case study)

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia