Kurs: Księgowość komputerowa z MS Excel egzaminem ECDL Profile (152h)

ekonomista

Cel kursu


nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczejw zakresie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Księgi handlowej z wykorzystaniem programów komputerowych:Symfonia, Optima, Płatnik, MS Excel.


Ogólne cele szkolenia – rozwinięcie

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w księdze handlowej
 • stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem
 • identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
 • obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
 • ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami
 • kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych
 • prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń spornych i rozliczeń
 • prowadzenia ewidencji rozliczanych kosztów rodzajowych i kosztów działalności
 • wyliczania wynagrodzenie za pracę
 • rozliczania składek ZUS
 • posługiwania się programem „Płatnik”
 • sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat i in. dotyczących podmiotu gospodarczego
 • wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy

 

Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości.

Oczekiwane rezultaty

Szkolenie przyczyni się do nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach księgowych.

Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest m. in. na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień podatkowych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

 • scharakteryzować poszczególne podatki
 • posługiwać się przepisami prawnymi w zakresie zagadnień podatkowych
 • sporządzić właściwe deklaracje podatkowe
 • ocenić prawidłowość dokumentacji podatkowej
 • zastosować właściwe stawki podatkowe a także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych
 • dokonać ewidencji operacji podatkowych oraz ich kontroli
 • zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości
 • sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym
 • wykorzystać techniki komputerowe w rachunkowości i rozliczeniach firmy 

Wymagania wstępne


Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach.
Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Bez tego doświadczenia można nie nadążać na zajęciach z komputerami.
Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera. 

Ramowy program kursu


Podatkowa księga przychodów i rozchodów (32h)

 • Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm (4h)
 • Zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (12h)
 • Wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Optima oraz Symfonia (16h)

          Wynagrodzenia i rozliczenia z ZUS (16h)

 • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS (2h)
 • Wynagrodzenia, formy zatrudnienia pracowników, rozliczenia (6h)
 • Program komputerowy Płatnik jako system komunikacji z ZUS (8h)Księga handlowa (72h)
 • Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania (2h)
 • Bilans (2h)
 • Operacje gospodarcze (2h)
 • Konto księgowe (2h)
 • Zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania) (2h)
 • Podatek VAT (2h)
 • Konta wynikowe (2h)
 • Kategorie przychodów i kosztów (2h)
 • Koszty wg zespołu 4 (2h)
 • Koszty wg zespołu 5 (2h)
 • Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych (1h)
 • Dokumentacja rozliczeń gotówkowych (1h)
 • Obrót materiałowy (4h)
 • Środki trwałe (6h)
 • Inwentaryzacja (6h)
 • Międzyokresowe rozliczenie kosztów (2h)
 • Rozrachunki z tytułu podatków (2h)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego (4h)
 • Sprawozdania finansowe (2h)
 • Komputerowa księga handlowa (24h)
 • Program komputerowy MS Excel (32h)

Razem: 152 godziny lekcyjne (45 minut)

Metodyki kształcenia


Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów księgowych.
Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z sieci.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
Certyfikat ECDL Profile (dla osób, które zdadzą egzamin ECDL)
oraz certyfikat CTI
 

Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych, objętych programem kursu, z obszaru zawodu:
Księgowy (w odniesieniu do kodu: 331301 *
Specjalista do spraw rachunkowości (w odniesieniu do kodu: 241103) *

* kody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 

Miejsce


 • lokale CTI w Krakowie
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)


Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

System wieczorowy, weekendowy, dzienny do wyboru. Zajęcia rozpoczynamy niezwłocznie po zebraniu grup, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 1700,00 zł (cena nie zawiera egzaminów ECDL).

Specjalna cena 1500,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich (cena nie zawiera egzaminów ECDL)
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1500,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich (cena nie zawiera egzaminów ECDL).

Specjalna cena 1500,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI (cena nie zawiera egzaminów ECDL).

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

Po zakończeniu zajęć z programu MS Excel zostanie przeprowadzany egzamin ECDL a osoby przystępujące do egzaminów wnoszą opłaty zgodne z cennikiem ECDL Polska

Załatwiamy wszelkie formalności związane z certyfikatami.

Zapisujemy także na zajęcia indywidualne i w małych grupach – osobom zainteresowanym podamy ceny w rozmowie.

Osoby, które zdadzą egzamin ECDL otrzymają Certyfikat ECDL PROFILE.

Materiały dydaktyczne


Podatkowa księga przychodów i rozchodów, listy płac, skrypty, prezentacje, blankiety do ćwiczeń w wypełnianiu.


Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny. Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń

Inne kursy i szkolenia związane tematycznie z przedmiotowym kursem

 

Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia