Kurs księgowość komputerowa – księga handlowa 72h

ekonomista
Cel kursu


nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w księgowości (w zakresie księgi handlowej) z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia i Optima.


Ogólne cele szkolenia – rozwinięcie

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w księdze handlowej
 • stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania księgi handlowej
 • identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem
 • identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
 • obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
 • ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami
 • kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych
 • prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń spornych i rozliczeń
 • prowadzenia ewidencji rozliczanych kosztów rodzajowych i kosztów działalności
 • sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat i in. dotyczących podmiotu gospodarczego
 • wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości – w zakresie księgi handlowej

Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości.

Oczekiwane rezultaty

Szkolenie przyczyni się do nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach księgowych.

Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest m. in. na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień podatkowych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

 • scharakteryzować poszczególne podatki
 • posługiwać się przepisami prawnymi w zakresie zagadnień podatkowych
 • sporządzić właściwe deklaracje podatkowe
 • ocenić prawidłowość dokumentacji podatkowej
 • zastosować właściwe stawki podatkowe a także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych
 • dokonać ewidencji operacji podatkowych oraz ich kontroli
 • zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości
 • sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym
 • korzystać z techniki komputerowej – w zakresie księgi handlowej


Wymagania wstępne


Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem – bez tego doświadczenia trudno będzie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.

 

Ramowy program kursu


 

 • Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania
 • Bilans
 • Operacje gospodarcze
 • Konto księgowe
 • Zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania)
 • Podatek VAT
 • Konta wynikowe
 • Kategorie przychodów i kosztów
 • Koszty wg zespołu 4
 • Koszty wg zespołu 5
 • Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych
 • Dokumentacja rozliczeń gotówkowych
 • Obrót materiałowy
 • Środki trwałe
 • Inwentaryzacja
 • Międzyokresowe rozliczenie kosztów
 • Rozrachunki z tytułu podatków
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego
 • Sprawozdania finansowe
 • Komputerowa księga handlowa

 

Łącznie 72 godziny lekcyjne

Jedna godzina lekcyjna = 45 minut

 

Metodyki kształcenia


Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów księgowych.
Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z sieci.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych, objętych programem kursu, z obszaru zawodu:
Księgowy (w odniesieniu do kodu: 331301 *
Specjalista do spraw rachunkowości (w odniesieniu do kodu: 241103) *
* kody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
 
Cena za udział w kursie
 

 
 

Cena zasadnicza 720,00 zł.

Specjalna cena 650,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 650,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI.

Specjalna cena 650,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

 

 

Miejsce

 

 • lokale CTI w Krakowie
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


 

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne

 

 

Skrypty, prezentacje, blankiety księgowe i urzędowe do ćwiczeń w wypełnianiu

Inne kursy i szkolenia związane tematycznie z przedmiotowym kursem


Kliknij —> Księgowość komputerowa – podatkowa księga przychodów i rozchodów 48 godz.

Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia