Kurs księgowość komputerowa – księga handlowa 72h

ekonomista
Cel kursu


nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w księgowości (w zakresie księgi handlowej) z wykorzystaniem programów komputerowych: Symfonia i Optima.


Ogólne cele szkolenia – rozwinięcie

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:

 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w księdze handlowej
 • stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania księgi handlowej
 • identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem
 • identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości
 • obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych
 • sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie
 • ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami
 • prowadzenia ewidencji rozliczanych kosztów
 • sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków i strat i in. dotyczących podmiotu gospodarczego
 • wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości w zakresie księgi handlowej

Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości.

Oczekiwane rezultaty

Szkolenie przyczyni się do nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach księgowych.

Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest m. in. na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień podatkowych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

 • scharakteryzować poszczególne podatki
 • sporządzić właściwe deklaracje podatkowe
 • zastosować właściwe stawki podatkowe a także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych
 • zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości
 • sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym
 • sporządzać zestawienia na podstawie dokumentów i zapisów księgowych
 • obsługiwać wybrane programy komputerowe (np. Płatnik, Symfonia, Optima) w zakresie księgi handlowej


Wymagania wstępne


Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem – bez tego doświadczenia trudno będzie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.

 

Ramowy program kursu


 • Zagadnienia podatku VAT (8h)
 • Polityka rachunkowości z mówieniem planu kont (2h)
 • Konto księgowe (2h)
 • Bilans – charakterystyka składników (2h)
 • Konto bilansowe (2h) 
 • Zestawianie obrotów i sald jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania) (2h) 
 • RZ i S – kategorie przychodów i kosztów (2) 
 • Konto wynikowe (2h) 
 • Dekretacja operacji gospodarczych, wynikowych i bilansowych (2h) 
 • RZ i S – w. porównawczy, koszty wg zespołu 4 (2h) 
 • RZ i S – w. kalkulacyjny, koszty wg zespołu 5 (2h) 
 • Koszty wg zespołu 4 i 5 (2h) 
 • Dokumentacja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych (2h)
 • Komputerowa księga handlowa (np. Optima) (4h)
 • Międzyokresowe rozliczenia kosztów – ćwiczenia w programie komputerowym (2h) 
 • Międzyokresowe rozliczenia przychodów – ćwiczenia w programie komputerowym (2h)
 • Środki trwałe – ćwiczenia w programie komputerowym (2h)
 • Środki trwałe – wyposażenie – ćwiczenia w programie komputerowym (2h)
 • Inwentaryzacja (4h)
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (2h) 
 • Rozrachunki z tytułu podatków (2h)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, ustalenie wyniku finansowego (4h)
 • Sprawozdania finansowe (2h)
 • Komputerowa księga handlowa (np. Symfonia) (12)

Łącznie 72 godziny lekcyjne

Jedna godzina lekcyjna = 45 minut

 

Metodyki kształcenia


Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów księgowych.
Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z sieci.
 

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI

 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych, objętych programem kursu, z obszaru zawodu:
Księgowy (w odniesieniu do kodu: 331301 *
Specjalista do spraw rachunkowości (w odniesieniu do kodu: 241103)
* kody zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
 
Cena za udział w kursie
 

Cena zasadnicza 1000,00 zł.

Specjalna cena 900,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 900,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI.

Specjalna cena 900,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

 

Miejsce

 

 • lokale CTI w Krakowie
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne


Skrypty, prezentacje, blankiety księgowe i urzędowe do ćwiczeń w wypełnianiu

Inne kursy i szkolenia związane tematycznie z przedmiotowym kursem


Kliknij —> Księgowość komputerowa (pkpir) z rozliczeniami z zus 56 godz.

Kliknij —> Kadry, płace 120 godz.

Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Kurs komputerowy – pakiet MS Office (64h)

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia