Kurs: Specjalista ds HR z tematyką prawa pracy 60h

Absolwenci kursów prowadzonych przez CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.

 


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz rekrutacji i selekcji pracowników.


Zagadnienia programu szkolenia

 • Prawo pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania)
 • Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy)
 • Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę – zwolnienia grupowe
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia)
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kryteria tworzenia, odpisy podstawowe)
 • Odprawy
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy
 • Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Telepraca
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Nowoczesne metody związane z doborem pracowników
 • Przygotowanie rozmów kwalifikacyjnych
 • Motywowanie i zarządzanie stresem, ocena pracowników 


Dokument końcowy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Specjalista do spraw kadr (w odniesieniu do kodu: 242307) *
Pracownik do spraw osobowych (w odniesieniu do kodu: 441501) *
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
(w odniesieniu do kodu: 242309) *
 

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

 
 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 1500,00 zł.

Specjalna cena 1300,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1300,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 1300,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

 

Zapisy

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!


Forma kształcenia

Wykłady, ćwiczenia.