Kurs: Kadry i płace (certyfikowany specjalista -120h)


tech_rachunk
Szanowni Państwo,

uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy oraz odpowiadając na oczekiwania zgłaszane przez uczestników kursów, które realizuje nasza placówka, opracowaliśmy kompleksowy program dobrze przygotowujący do pracy w działach kadr i płac.

Kurs składa się z dwóch modułów:

Moduł I: podstawowy- 68 godzin
Moduł II: zaawansowany- 52 godziny

Cele kursu


Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracyw działach kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych.

Ogólne cele szkolenia – rozwinięcie
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: wyliczania wynagrodzenie za pracę; rozliczania składek ZUS; posługiwania się programem „Płatnik”; kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne; sporządzania umów o pracę; wprowadzania danych do komputera i archiwizowania (zakładania akt pracowniczych); przekazywania niezbędnych informacji do urzędów; wprowadzenia kandydata do pracy; skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż.; ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy; zwolnień lekarskich i absencji; ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.

Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez CTI cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.


Wymagania wstępne


Kurs adresowany jest do osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem. Kandydatów do pracy w działach kadr i płac powinna cechować dokładność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych lub zbliżonych kierunkach.
 

Wskazane  jest  podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Bez tego doświadczenia można nie nadążać na zajęciach z komputerami.

Osoby pragnące nabyć lub udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem zapraszamy na zajęcia z podstaw obsługi komputera.


Ramowy program kursu


MODUŁ I podstawowy – 68 godzin

 • Prawo pracy – 12 godz.
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej – 2 godz.
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 2 godz.
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne – 2 godz.
 • Dokumentacja i rozliczenia z ZUS – 4 godz.
 • Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń – 2 godz.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia – 8 godz.
 • Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 godz.
 • Płatnik – 12 godzin
 • Program komputerowy kadrowo-płacowy Symfonia Kadry i Płace – 20 godz.

MODUŁ II zaawansowany- 52 godziny

 • Prawo pracy – rozszerzenie wiadomości – 4 godz.
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy – 4 godz.
 • Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia – 2 godz.
 • Telepraca – 1 godz.
 • Umowy o zakazie konkurencji – 1 godz.
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – 4 godz.
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 4 godz.
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy – 4 godz.
 • Odprawy – 2 godz.
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika – 2 godz.
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 4 godz.
 • Program komputerowy kadrowo-płacowy Optima Kadry, Płace – 20 godz.

Razem 120 godzin lekcyjnych

Jedna godzina lekcyjna = 45 minut

Metodyki kształcenia


Zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie wykładu, jednakże zdecydowana większość tematyki kursu realizowana jest metodą wykładu wprowadzającego z płynnym przejściem do ćwiczeń poszczególnych zagadnień w formie analizy przypadków praktycznych, z zastosowaniem samodzielnych obliczeń w wypełniania dokumentów, w tym w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów kadrowo-płacowych.
Każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu. Prowadzący podaje wykaz aktów prawnych związanych z treścią przedmiotu wraz z informacjami o dostępnych źródłach pozyskiwania aktualnych przepisów z sieci.

Dokument końcowy


Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
oraz certyfikat CTI
 
Certyfikat CTI z zapisem o pozytywnym wyniku egzaminu jest potwierdzeniem nabycia kompetencji zawodowych z zakresu programu kursu, z obszaru zawodów:
Specjalista do spraw kadr (w odniesieniu do kodu: 242307) *
Specjalista do spraw wynagrodzeń
(w odniesieniu do kodu: 242310) *

Pracownik do spraw osobowych (w odniesieniu do kodu: 441501) *

Pracownik obsługi płacowej (w odniesieniu do kodu: 431301) *

* kody zawarte w Klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

 
Cena za udział w kursie

Cena zasadnicza 1200,00 zł.

Specjalna cena 1000,00 zł dla studentów i absolwentów WSEI * oraz ich bliskich
* WSEI – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Specjalna cena 1000,00 zł dla osób zapisujących się na kolejny kurs w CTI oraz ich bliskich.

Specjalna cena 1000,00 zł dla bliskich osób uczestniczących w kursie CTI.

Cena dla grup zorganizowanych – do uzgodnienia

Cenę dla osób, których udział w kursie finansowany jest ze środków publicznych ustalamy indywidualnie, uwzględniając koszty związane z wymaganiami projektu i zleceniodawcy

Istnieje możliwość wykupienia wybranych zajęć.

Miejsce


 • CTI sp. z o.o. – Kraków ul. św. Filipa 17 lub
 • miejsce wskazane przez uczestników (w przypadku grupy, co najmniej 10-osobowej)

Zapisy


Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne, listowne, e-mailem, można także podejść osobiście, jak wygodniej zapraszamy!

Materiały dydaktyczne


Kodeks pracy, teczka akt osobowych, skrypty, prezentacje, blankiety kadrowo-płacowe i urzędowe do ćwiczeń w wypełnianiu

 

Kolejne edycje z otwartym naborem


Najbliższe terminy znajdziesz tutaj –> Najbliższe kursy <–

S
ystem zajęć do wyboru: wieczorowy, weekendowy lub dzienny.Rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grup. Decyduje kolejność zgłoszeń


Kursy i szkolenia związane tematycznie z kursem


Kliknij —> Kierownik działu personalnego i pokrewnych

Kliknij —> Sekretarka-asystentka / Sekretarz-asystent ze specjalizacją kadry i płace

Kliknij —> Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace

Kliknij —> Efektywne określanie potrzeb szkoleniowych

Kliknij —> Strategiczne procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Kliknij —> Zarządzanie projektami szkoleniowymi

Kliknij —> Motywowanie pracowników

Kliknij —> Efektywna komunikacja

Kliknij —> Umiejętności menedżerskie

Kliknij —> Pakiet MS Office lub wybrane moduły

Kliknij —> Podstawy obsługi komputera

Kliknij —> Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Kliknij —> Język angielski dla pracowników administracyjnych, sekretarek i asystentek

Kliknij —> Inne kursy i szkolenia